9. Nettofinancieringsresultaat

(in miljoenen euro's)

2015

2014

   

Rentebaten uit voor verkoop beschikbare financiële activa

2

2

Rentebaten uit deposito's en tegoeden bij banken

2

2

Rentebaten uit overige beleggingen

6

12

Financieringsbaten

10

16

   

Rentelasten uit tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële verplichtingen

-23

-20

Rentelasten uit renteswaps ten behoeve van kasstroomafdekkingen

-15

-13

Financieringsvoordelen

3

2

Koersverschillen

2

-1

Rentelasten als gevolg van oprenting voorzieningen

-

-19

Financieringslasten

-33

-51

   

Nettofinancieringsresultaat opgenomen in de winst-en-verliesrekening

-23

-35