10. Winstbelasting

(in miljoenen euro's)

2015

2014

Opgenomen in de winst-en-verliesrekening

  

Acute belastingen

-17

2

Latente belastingen

-9

-108

Totaal winstbelastingen

-26

-106

   

Aansluiting met het effectieve belastingtarief

  

Resultaat voor belasting

144

286

   

Belasting naar de winst volgens Nederlands belastingtarief vennootschapsbelasting (2015 en 2014: 25%)

-36

-72

Niet-aftrekbare kosten

-1

-1

Overige permanente verschillen

16

9

Effect van het belastingtarief in buitenlandse jurisdicties (ander tarief)

16

14

Herziening waardering belastingposities

-

-10

Effect van het niet waarderen van uitgestelde belastingvorderingen

-23

-50

Afwikkeling voorgaande jaren

2

4

Totaal winstbelastingen

-26

-106

   

Winstbelasting op baten en lasten in het totaalresultaat

-3

2

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven in Nederland, Engeland, Ierland, België, Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen, rekening houdend met de fiscale bepalingen die permanente verschillen geven tussen de bedrijfseconomische en de fiscale resultaatbepaling. De fiscale bepalingen omvatten onder andere de deelnemingsvrijstelling en de beperking van aftrekbare kosten.

De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedraagt 18% (2014: 37%).

Over de fiscale aangiften tot en met 2012 bestaat overeenstemming met de Belastingdienst. Over de daarop volgende jaren is nog geen definitieve aanslag ontvangen. In de jaarrekeningen van voorgaande jaren en in dit jaar is de belasting verantwoord op basis van de ingediende aangiften en de daarin gehanteerde uitgangspunten.