11. Materiële vaste activa

(In miljoenen euro's)

Terreinen

Bedrijfs-gebouwen

Overige vaste installaties

Rollend materieel

Onderdelen

Apparatuur en bedrijfs-materieel

Werken en materieel in constructie

Totaal

Samenstelling 1 januari 2014

        
         

Aanschaffingsprijs

129

544

162

5.958

96

637

165

7.691

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

29

237

119

3.639

63

489

-

4.576

Boekwaarde per 1 januari 2014

100

307

43

2.319

33

148

165

3.115

         

Mutaties in 2014

        

Investeringen

      

382

382

Activeringen

2

16

11

74

-

32

-135

-

Afschrijvingen

-2

-19

-10

-229

-3

-43

-

-306

Koersverschillen

-

1

-

1

-

1

-

3

Desinvesteringen

-2

-2

-3

-5

-

-3

-4

-19

Bijzondere waardeverminderingen

-

-1

-

-

-

-

-

-1

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

3

-

-

-

3

Overige mutaties

-

-1

-

3

-

-19

-3

-20

Totaal mutaties boekjaar

-2

-6

-2

-153

-3

-32

240

42

         

Samenstelling 31 december 2014

        
         

Aanschaffingsprijs

129

557

170

5.966

96

604

405

7.927

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

31

256

129

3.800

66

488

-

4.770

Boekwaarde per 31 december 2014

98

301

41

2.166

30

116

405

3.157

         

Mutaties in 2015

        

Investeringen

      

463

463

Activeringen

2

133

7

155

1

52

-351

-1

Afschrijvingen

-1

-21

-8

-224

-3

-29

-

-286

Koersverschillen

-

1

-

1

-

-

-

2

Desinvesteringen

-2

-

-

1

-

-4

-

-5

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-1

-

-

-1

-

-2

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

2

-

-

-

2

Overige mutaties

-

-

-7

2

-

-26

-3

-34

Totaal mutaties boekjaar

-1

113

-9

-63

-2

-8

109

139

         

Samenstelling 31 december 2015

        
         

Aanschaffingsprijs

125

688

144

5.860

97

526

514

7.954

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

28

274

112

3.757

69

418

-

4.658

Boekwaarde per 31 december 2015

97

414

32

2.103

28

108

514

3.296

De overige mutaties zijn voornamelijk het gevolg van herziene inschatting van classificatie tussen materiële en immateriële vaste activa en hebben betrekking op software.

Per 1 januari 2015 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden, waarbij de afschrijvingstermijnen van revisies van een deel van het rollend materieel is verlengd. Dit heeft geleid tot een verlaging van de afschrijvingslast in 2015 met € 9 miljoen.

Een deel van de treinen die op de balans zijn opgenomen, maakt deel uit van in het verleden afgesloten crossborder-leasetransacties. De boekwaarde van het rollend materieel dat ultimo 2015 in crossborder leases is ondergebracht bedraagt € 112 miljoen (2014: € 120 miljoen).

Ten behoeve van Eurofima-leningen welke geen onderdeel uitmaken van de crossborder-leasefinanciering(en) zijn zekerheden verstrekt in de vorm van een pandrecht op rollend materieel (zie ook noot 29). De boekwaarde hiervan is € 274 miljoen (2014: € 317 miljoen).

Daarnaast zijn voor een bedrag van € 83 miljoen (2014: € 104 miljoen) zekerheden gesteld met betrekking tot (geleasde) activa. Verdere toelichting is opgenomen onder de paragraaf Financieel Risicobeheer (zie noot 29).

Werken en materieel in constructie bestaan voornamelijk uit investeringen in treinen en gebouwen.

Bijzondere waardevermindering en terugneming

De berekeningen die leiden tot bijzondere waardeverminderingen en terugnemingen hiervan zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde disconteringsvoet voor belastingen die ligt tussen 5,5% en 7% (2014: tussen 5% en 7%).