12. Vastgoedobjecten

(In miljoenen euro's)

Totaal vastgoed

Samenstelling 1 januari 2014

 
  

Aanschaffingsprijs

257

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

-88

Boekwaarde per 1 januari 2014

169

  

Mutaties in 2014

 

Investeringen

35

Afschrijvingen

-7

Desinvesteringen

-

Bijzondere waardeverminderingen

-2

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-

Overige mutaties

1

Totaal mutaties boekjaar

27

  

Samenstelling 31 december 2014

 
  

Aanschaffingsprijs

292

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

-96

Boekwaarde per 31 december 2014

196

  

Mutaties in 2015

 

Investeringen

8

Afschrijvingen

-8

Desinvesteringen

-2

Bijzondere waardeverminderingen

-

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-

Overige mutaties

-

Totaal mutaties boekjaar

-2

  

Samenstelling 31 december 2015

 
  

Aanschaffingsprijs

295

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

-101

Boekwaarde per 31 december 2015

194

De reële waarde van vastgoedobjecten bedraagt per 31 december 2015 € 0,5 miljard (31 december 2014: € 0,5 miljard). Deze waarde is op onafhankelijke, professionele wijze bepaald met inschakeling van erkende deskundigen. Hierbij is rekening gehouden met de lopende huurovereenkomsten die de Groep op zakelijke, objectieve grondslag heeft gesloten en die vergelijkbaar zijn met die voor vergelijkbaar vastgoed op dezelfde locatie. De reële waardebepaling van de vastgoedportefeuille is gebaseerd op een disconteringvoet van 10% (2014: 10%). Wanneer de disconteringsvoet gehanteerd voor de waardering van de vastgoedportefeuille per 31 december 2015 100 basispunten hoger is dan de huidige disconteringsvoet dan zou de waarde dalen met 10% (2014 10%).

De vastgoedobjecten bestaan uit een aantal bedrijfspanden die aan derden zijn verhuurd. De huurovereenkomsten bevatten doorgaans een periode van enkele jaren waarin opzegging niet mogelijk is. Daarna wordt met de huurder over verlenging onderhandeld. Er worden geen voorwaardelijke huurbedragen in rekening gebracht.

De directe verhuuropbrengsten bedragen € 55 miljoen (2014: € 60 miljoen). De directe verhuurkosten betreffen onderhoudskosten, onroerendzaaklasten en directe beheerkosten voor in totaal € 16 miljoen (2014: € 16 miljoen).