13. Immateriële vaste activa

(In miljoenen euro's)

Goodwill

Software en concessies

Totaal

Samenstelling 1 januari 2014

   
    

Aanschaffingsprijs

37

112

149

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

5

19

24

Boekwaarde per 1 januari 2014

32

93

125

    

Mutaties in 2014

   

Investeringen

-

44

44

Afschrijvingen

-

-19

-19

Desinvesteringen

-

-

-

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

Overige mutaties

-

24

24

Totaal mutaties boekjaar

-

49

49

    

Samenstelling 31 december 2014

   
    

Aanschaffingsprijs

37

209

246

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

5

67

72

Boekwaarde per 31 december 2014

32

142

174

    

Mutaties in 2015

   

Investeringen

-

65

65

Afschrijvingen

-

-36

-36

Desinvesteringen

-

-

-

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

   

Overige mutaties

1

21

22

Totaal mutaties boekjaar

1

50

51

    

Samenstelling 31 december 2015

   
    

Aanschaffingsprijs

38

361

399

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

5

169

174

Boekwaarde per 31 december 2015

33

192

225

De goodwill ultimo boekjaar heeft volledig betrekking op het segment Reizigersvervoer.

De overige mutaties zijn voornamelijk het gevolg van herziene inschatting van classificatie van materiële en immateriële vaste activa en hebben betrekking op software.

De kasstromen die gebruikt zijn voor de vaststelling van bijzondere waardeverminderingen zijn gebaseerd op de door de desbetreffende eenheid opgestelde businessplannen voor een periode van minimaal 5 jaar. Per kasstroomgenererende eenheid is een gewogen gemiddelde disconteringsvoet vastgesteld overeenkomstig met die van vergelijkbare bedrijven. De berekeningen die leiden tot bijzondere waardeverminderingen en terugnemingen hiervan zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde disconteringsvoet na belastingen die ligt tussen 5,5% en 7% (2014: tussen 5% en 7%).