15. Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

(in miljoenen euro's)

31 december 2015

31 december 2014

Tot de vaste activa behorende overige financiële activa

  

Voor verkoop beschikbare financiële activa

132

151

Leningen en vorderingen

149

26

Tot einde looptijd aangehouden financiële activa

1

1

Financiële leases

32

24

Overige financiële vaste activa

26

24

Totaal

340

226

   

Tot de vlottende activa behorende overige financiële activa

  

Deposito's

270

223

Totaal

270

223

Deposito’s en obligaties (opgenomen in ‘voor verkoop beschikbare financiële activa’) zijn onder meer bestemd voor betaling van de aangegane investeringsverplichtingen van circa € 838 miljoen (2014: 680 miljoen), aflossing en rentebetaling van de leningen, langlopende voorzieningen en verplichtingen.

Onder de leningen en vorderingen is een verstrekte lening aan HTM Personenvervoer N.V. in de vorm van cumulatief preferente aandelen opgenomen. Het verstrekte bedrag van € 30 miljoen is onderverdeeld in reële waarde van een lening (€ 26 miljoen) en reële waarde van een optie van € 4 miljoen. De waarde van de optie is gebaseerd op het cumulatieve marktconforme rendement (4%) dat NS moet terugbetalen op het moment dat zij besluit om tussentijds de leenovereenkomst te beëindigen. Tot op het moment van uitoefening zal de vervolgwaardering van zowel de lening als de optie ongewijzigd blijven. De optie wordt gezien de looptijd beschouwd als langlopend. Per 1 januari 2017 zullen, indien geen gebruik wordt gemaakt van de opties, de cumulatief preferente aandelen worden omgezet naar gewone aandelen met winstgerechtigdheid onder betaling van een aanvullende storting van € 15 miljoen.

Onder de leningen en vorderingen is het langlopende deel van de vordering (€ 118 miljoen) op het Spoorwegpensioenfonds opgenomen, voortvloeiend uit een nieuwe overeenkomst tussen het Spoorwegpensioenfonds en NS zoals beschreven in noot 23 Personeelsbeloningen. Deze vordering zal naar verwachting eind 2017 volledig zijn ontvangen.

Het met de overige beleggingen samenhangende krediet-, valuta- en renterisico van de Groep wordt nader toegelicht in noot 29.