16. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen

(in miljoenen euro's)

Netto balans per 1 januari 2014

verwerkt in winst-en-verlies-rekening

verwerkt in overig totaal-resultaat

overige mutaties

Netto posities

Latente belasting vordering

Latente belasting verplichtingen

     

Posities per 31 december 2014

Materiële vaste activa

-28

-133

-

69

-92

63

155

Immateriële vaste activa

-4

-

-

-

-4

-

4

Financiële vaste activa

-8

-

-

-

-8

-

8

Vorderingen

63

-31

-

-1

31

31

-

Voorzieningen

40

-49

-

10

1

1

-

Aan komende jaren toe te rekenen baten

37

-

1

-3

35

35

-

Leningen en overige financiële verplichtingen

14

-

-

-

14

14

-

Overige posten

-2

35

1

-35

-1

1

2

Verliescompensatie

115

70

-

-35

150

150

-

Latente belastingvorderingen (schulden)

227

-108

2

5

126

295

169

        
        

(in miljoenen euro's)

Netto balans per 1 januari 2015

verwerkt in winst-en-verlies-rekening

verwerkt in overig totaal-resultaat

overige mutaties

Netto posities

Latente belasting vordering

Latente belasting verplichtingen

     

Posities per 31 december 2015

Materiële vaste activa

-92

-8

-

-9

-109

38

147

Immateriële vaste activa

-4

-3

-

-

-7

-

7

Financiële vaste activa

-8

-3

-

-

-11

-

11

Vorderingen

31

-31

-

-

-

-

-

Voorzieningen

1

-1

-

-

-

-

-

Aan komende jaren toe te rekenen baten

35

38

-

-

73

73

-

Leningen en overige financiële verplichtingen

14

3

-3

-1

13

13

-

Overige posten

-1

-4

-

4

-1

2

3

Verliescompensatie

150

-

-

2

152

152

-

Latente belastingvorderingen (schulden)

126

-9

-3

-4

110

278

168

De overige mutaties zijn het gevolg van aanpassingen in de fiscale positie als gevolg van het indienen van de aangifte.

Netto operationele verliezen die aangemerkt worden als fiscale verliezen volgens Nederlandse belastingwetten die door Nederlandse dochterondernemingen ontstaan kunnen in het algemeen worden verrekend met toekomstige winsten gerealiseerd in de negen jaar na het jaar waarin het verlies is geleden, en kan worden verrekend met de winst van het jaar voorafgaand aan het verliesjaar. Voor de posities in buitenlandse ondernemingen gelden vergelijkbare regels.

Op 31 december 2015 heeft de Groep latente belastingvorderingen voor afwaarderingen ten bedrage van € 345 miljoen. Deze latente belastingvorderingen worden deels gedekt door latente belastingverplichtingen die in de referentieperiode tot en met 2024 tot belastbare winst leiden en geprognosticeerde winsten tot en met 2024 welke zijn gebaseerd op het Concernplan 2016 - 2020. Bij de prognoses is uitgegaan van de huidige samenstelling van de activiteiten van de Groep en met inachtneming van de HRN concessie die per 1 januari 2015 is ingegaan. De Groep beschikt daarenboven over tax planningsmogelijkheden die indien nodig ten uitvoer zullen worden gebracht. Omdat de prognoses tot en met 2024 een inherente schattingsonzekerheid bevatten is als gevolg hiervan € 67 miljoen niet gewaardeerd. Hiervan is € 50 miljoen reeds afgewaardeerd in 2014. In 2015 is een additionele afwaardering van € 17 miljoen verantwoord. De netto latente belastingvorderingen bedraagt dan € 278 miljoen.

Voor de Nederlandse vennootschapsbelasting geldt voor 2015 een tarief van 25% (2014: 25%). Voor de berekening van de uitgestelde belastingpositie van de Nederlandse entiteiten is uitgegaan van het geldende tarief van 25%.