21. Aan komende jaren toe te rekenen baten

(in miljoenen euro's)

31 december 2015

31 december 2014

Financieringsvoordelen

1

2

Afkoopsommen

272

120

Aan komende jaren toe te rekenen baten

273

122

Af: naar kortlopend

-10

-10

Totaal langlopend per 31 december

263

112

In 2015 is aan de komende jaren toe te rekenen baten een bedrag met betrekking tot het werkgeversgedeelte van de afkoop van het premiepad ad € 160 miljoen toegevoegd. Deze is verder toegelicht in noot 23

De afkoopsommen zullen tezamen met het oorspronkelijk saldo (afkoopsom loonkostensprong als gevolg van de verzelfstandiging van het spoorwegpensioenfonds in 1994) naar verwachting vrijvallen tot 2035 ten gunste van het resultaat.