22. Leningen en overige financiële verplichtingen, inclusief derivaten

Deze toelichting bevat informatie over de contractuele bepalingen van de rentedragende leningen en overige financiële verplichtingen van de Groep, die worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

(in miljoenen euro's)

31 december 2015

31 december 2014

Langlopende verplichtingen

  

Onderhandse leningen

340

737

Financiële leaseverplichtingen

59

75

Voor afdekking gebruikte renteswaps

17

30

Commodity derivaten

24

25

Totaal

440

867

   

Kortlopende verplichtingen

  

Onderhandse leningen

453

44

Financiële leaseverplichtingen

18

16

Commodity derivaten

17

-

Totaal

488

60

   

Totaal verplichtingen

928

927

Onder de onderhandse leningen is een schuld van NS Reizigers aan I&M opgenomen van € 278 miljoen (2014: € 320 miljoen) die samenhangt met uitgestelde betalingen van concessiefees. Hiervan is € 238 miljoen opgenomen onder de langlopende verplichtingen voor het deel dat na 2016 dient te worden betaald. Het gedeelte dat in 2016 wordt betaald (€ 41 miljoen) is opgenomen onder kortlopende verplichtingen. De rente is vast en bedraagt 3,027%. De leningsvoorwaarden zijn per 1 januari 2015 nader overeengekomen in de nieuwe HRN concessie.

Het met de leningen en overige financiële verplichtingen samenhangende liquiditeits-, valuta-, en renterisico van de Groep wordt nader toegelicht in noot 29.