24. Voorzieningen

(in miljoenen euro's)

Reorganisatie- kosten

Kosten bodemsanering

Overige

Totaal

Stand per 1 januari 2015

7

92

76

175

Dotatie

2

1

72

75

Oprenting

-

-

-

-

Onttrekking

-3

-19

-20

-42

Overige mutaties

-

-

-

-

Vrijval

-3

-8

-6

-17

Stand per 31 december 2015

3

66

122

191

     

Opgenomen onder:

    

Langlopend

1

55

99

155

Kortlopend

2

11

23

36

Reorganisatiekosten

De voorziening voor reorganisatiekosten heeft tot doel het dekken van de kosten die in het kader van reorganisatiemaatregelen worden gemaakt. Het grootste deel van de voorziening is nodig voor afvloeiingsregelingen, overbruggingsbetalingen en herplaatsing van personeelsleden van wie de functie is opgeheven bij reorganisaties.

Voorziening voor bodemsanering

De voorziening voor bodemsanering dient voor beheersing en opheffing van milieuschade. De voorziening is berekend met behulp van een disconteringsvoet van gemiddeld 1,5% (2014: 1%).

Overige voorzieningen

Overige voorzieningen betreffen onder andere voorzieningen voor schade ten gevolge van ongevallen en brand en voorziening voor risico’s als gevolg van de ontbinding van crossborder-leasetransacties. De dotatie aan de overige voorzieningen bevat onder andere een reservering met betrekking tot personeelskosten die mogelijk met terugwerkende kracht dient te worden uitgekeerd.