Overige gegevens

Statutaire winstbestemming

Conform artikel 21 lid 2 der Statuten van NV Nederlandse Spoorwegen bepaalt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de bestemming van een eventueel voordelig saldo van de winst-en-verliesrekening.

Voorstel tot winstbestemming

Aan de Vergadering zal worden voorgesteld om van het resultaat ad € 118 miljoen een bedrag van € 77 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve en het restant van € 41 miljoen uit te keren als dividend.

Gebeurtenissen na balansdatum

Voor gebeurtenissen naar balansdatum wordt verwezen naar noot 30 van de geconsolideerde jaarrekening.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Voor de controleverklaring wordt verwezen naar de pdf versie op de website.