HRN-concessie

Omschrijving

Het risico dat bij de midterm-review blijkt dat NS de inhoudelijke verplichtingen, zoals de prestatieverbetering of het IHA-aanbod, onvoldoende heeft ingevuld. De concessieverlener kan maatregelen treffen, waarbij het ultieme middel intrekking van (delen van) de concessie is.

Toelichting

In 2019 toetst het ministerie van IenM in een midterm-review of de uitvoering van de concessie door NS heeft geleid tot de beoogde verbeteringen. Bovendien wordt in een integrale evaluatie van de concessie bezien of de concessie werkt zoals beoogd of dat aanpassingen nodig zijn als gevolg van actuele ontwikkelingen. Het risico bestaat dat de concessieverlener ervoor kiest om de HRN-concessie niet meer onderhands te gunnen aan NS, doordat de performance en het financiële rendement van NS onvoldoende is. Dit zou de positie van NS als spoorwegmaatschappij in Nederland, maar ook in Europa verzwakken.

Maatregelen

De beste manier om te laten zien dat NS dé partij is om het HRN te exploiteren, is een uitstekende operationele performance. Zorgen dat onze reizigers comfortabel kunnen reizen in schone treinen, dat ze goede informatie krijgen en dat ze op tijd aankomen. Het zijn de basisbeginselen die moeten leiden tot een verbetering van onze reputatie (zie risico 3 voor aanvullende toelichting). NS investeert in nieuw materieel en zal dat in de toekomst ook doen indien nodig. Om te kunnen blijven investeren is een gezond rendement en een stabiele cashflow noodzakelijk (zie risico 6 voor een aanvullende toelichting).

Trend beheersing

NS heeft diverse maatregelen genomen om de operationele en financiële performance te verbeteren. De effecten van deze maatregelen worden grotendeels de komende jaren duidelijk. De beheersing toont op dit moment nog geen zichtbare verbetering, en blijft daardoor gelijk.

Restrisico

Het risicoprofiel van de huidige operationele performance en financiële performance sluit nog niet aan op het gewenste risicoprofiel. NS zal de genomen maatregelen met betrekking tot de risico’s performance en financieel rendement kritisch volgen en indien nodig additionele beheersmaatregelen implementeren om binnen het gewenste risicoprofiel te komen.