Verandertrajecten

Omschrijving

Het risico dat het totaal van veranderingen het verandervermogen van de organisatie te boven gaat. Projectresultaten zullen daardoor mogelijk niet tijdig of niet binnen budget te realiseren zijn. Bovendien kan de werkdruk op de staande organisatie toenemen, mogelijk met gevolgen voor de operationele performance.

Toelichting

NS heeft jaarlijks veel programma’s en projecten die moeten leiden tot de realisatie van strategische doelstellingen. Vanuit een portfolioperspectief is het belangrijk dat NS kiest waar ze schaarse middelen op inzet. Dit kan lastig zijn omdat NS veranderingen soms krijgt opgelegd vanuit de externe omgeving.

Maatregelen

Portfoliomanagement is een belangrijk instrument om een grote hoeveelheid programma’s en projecten adequaat te managen. Voor IT projecten heeft NS eind 2015 portfoliomanagement geïmplementeerd, verdere verbeteringen zullen in 2016 van kracht worden. Op groepsniveau dient portfoliomanagement nog verder uitgewerkt te worden. Binnen NSR toetsen we projecten en programma’s op de bijdrage aan de strategische doelen zoals operational excellence, reputatie, veiligheid, financiën en de impact op de midterm-review. Binnen NedTrain is portfoliomanagement reeds enige tijd onderdeel van de managementcyclus.

Trend beheersing

Er zijn verbeteringen doorgevoerd in het portfoliomanagement bij NS Reizigers en NS IT en de grote materieelprojecten. De hoeveelheid projecten is echter toegenomen. Dat vraagt om extra coördinatie en prioritering, wat nog niet volledig is verankerd op groepsniveau. Daarom is de overall beheersing gelijk gebleven.

Restrisico

Het huidige risicoprofiel sluit nog niet aan op het gewenste risicoprofiel. Er zijn maatregelen getroffen, maar tegelijkertijd maakt de hoeveelheid projecten beheersing complexer. Aanvullende maatregelen zijn nodig om binnen het gewenste risicoprofiel te komen.