Gelijk speelveld / Ethics & Compliance

Omschrijving

Het risico dat NS onvoldoende een gelijkwaardig speelveld creëert en NS-bestuurders, managers en medewerkers niet integer of niet conform wet- en regelgeving handelen wat kan leiden tot reputatieschade en zelfs tot het verliezen van onze license-to-operate.

Toelichting

NS stond in 2015 in politieke en publieke belangstelling in verband met de onregelmatigheden bij de aanbesteding van de vervoersconcessie in Limburg. Het creëren van een gelijk speelveld en integer handelen van medewerkers hebben hierdoor verhoogde aandacht gekregen.

Maatregelen

NS hecht veel waarde aan ethisch gedrag en het voldoen aan wet- en regelgeving. NS heeft daarom in overeenstemming met het ministerie van Financiën besloten om op het hoogste bestuurlijke niveau een Chief Governance, Risk & Compliance Officer te benoemen. Tevens is de gedragscode aangepast en gecommuniceerd naar de medewerkers. Daarnaast heeft Alvarez & Marsal onderzocht waar NS verbeteringen door zou moeten en kunnen voeren. Hieruit komt naar voren dat NS ten aanzien van het thema Ethics & Compliance risicoanalyse en –beheersing moet verbeteren. Tevens dient het onderwerp terug te komen in de maand en kwartaalrapportages en zal het thema geagendeerd moeten worden in ExCo vergaderingen. Tot slot is de capaciteit voor de E&C functie op dit moment onvoldoende.

Trend beheersing

Uit het externe onderzoek blijkt dat NS extra maatregelen moet nemen om compliance aan wet- en regelgeving te borgen. Er zijn ook maatregelen nodig op het vlak van cultuur en integer gedrag. Het gaat zowel om ‘harde’ als ‘zachte’ maatregelen. NS heeft de benodigde verbeteringen vertaald in een plan van aanpak, waarvan de uitrol inmiddels paraat is. De voortgang wordt periodiek kritisch gemonitord door de ExCo. Beheersing is daarom gelijk gebleven.

Restrisico

Het huidige risicoprofiel sluit nog niet aan op ons gewenste risicoprofiel. De implementatie van maatregelen zal kritisch worden gevolgd en waar nodig zullen extra maatregelen genomen worden om de beheersing rondom dit risico te verbeteren.