Ethics & compliance

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor compliance. Compliance is een lijnverantwoordelijkheid. Het management is verantwoordelijk voor een goede beheersing van de compliance-risico’s binnen hun eigen aandachtsgebied. De Ethics & Compliance-functie van NS (‘Ethics & Compliance’), onder leiding van de stafdirecteur NS Legal, heeft de hiervan afgeleide verantwoordelijkheid om:

  • de raad van bestuur en het lijnmanagement bij te staan en te adviseren over de identificatie, beoordeling en beheersing van compliance-risico’s en de daarover te maken keuzes;

  • de NS-medewerkers te informeren en adviseren over compliance ter bevordering van integer gedrag.

Ethics & Compliance is betrokken bij de identificatie en analyse van compliance-risico’s, voorbereiding van beleid, communicatie, training en awareness, monitoring en rapportage op het gebied van compliance en integer gedrag. Ethics & Compliance werkt samen met diverse NS-stafafdelingen die daar ook bij betrokken zijn. Ethics & Compliance betrekt in haar oordeelsvorming niet alleen het bedrijfsbelang voor de korte termijn maar eveneens de langetermijnbelangen ter beheersing van de compliance-risico’s en het behoud van een goede reputatie in de markt, bij de klanten van NS en bij overige betrokkenen.

Een van de speerpunten van het Ethics & Compliance-programma 2015 betrof de ondersteuning bij vaststellen en lanceren van de herziene NS Gedragscode en samenhangende regelingen ter bevordering van integer gedrag en ter vermijding van overtredingen. De herziene NS Gedragscode is eind 2015 gelanceerd. Aanvullende communicatie en training met betrekking tot de NS Gedragscode zal in 2016 plaatsvinden.