Onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten

(in miljoenen euro's)

2015

2014

 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

167

321

Afwikkeling van het V250 dossier met fabrikant AnsaldoBreda / impairment V250‐materieel

-

-44

Onttrekking voorziening verlieslatend contract HSL‐Zuid

-

-174

Vrijval verplichting vernieuwing spooraansluitingen

-

-26

Vervreemding TLS

-36

-

Diverse reorganisatielasten

16

5

Afwikkeling diverse claims

55

-

Overige

10

2

Onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten *)

212

84

   

*) Waarvan onderliggend resultaat Abellio

49

3

Om onze ambities waar te maken, is een gezonde financiële positie nodig. Investeringen moeten vervolgens ook leiden tot voldoende rendement om zo de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Dat is ook in het publieke belang. De ontwikkeling van het onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten is een goede graadmeter hiervoor. Dit toont het resultaat uit bedrijfsactiviteiten opgeschoond voor bijzondere posten.

Het onderliggende bedrijfsresultaat steeg in 2015 met € 128 miljoen naar € 212 miljoen (2014: € 84 miljoen). Bij het hoofdrailnet werden hogere personeels- en onderhoudskosten materieel en de kosten voor maatregelen in het kader van agressie tegen personeel meer dan gecompenseerd door hogere vervoersopbrengsten. Abellio kendebetere operationele resultaten door met name Greater Anglia en de nieuwe ScotRail concessie. Het onderliggende bedrijfsresultaat bij Stations bleef in 2015 nagenoeg gelijk aan het resultaat van 2014. Tenslotte realiseerde NS kostenbesparingen door invulling taakstellingen bij stafafdelingen.

ROI

Het rendement op het geïnvesteerd vermogen (ROI) is in 2015 afgenomen naar 3,5% (7,1% in 2014). Op basis van het onderliggend resultaat is de ROI toegenomen van 1,9% naar 4,5%. NS streeft op langere termijn naar een marktconform rendement op het geïnvesteerd vermogen. Het in 2015 behaalde rendement is nog onvoldoende. De lange termijn financiële vooruitzichten zijn uitdagend. Extra verbeterprogramma’s zijn nodig. Bij NS Reizigers wordt gewerkt aan verbeterde besturing met procesmanagement bij de afdeling NSR-Vervoer en vindt herinrichting plaats van de afdeling Service & Operations. Verder wordt LEAN breed ingebed in de organisatie, wat moet leiden tot excellente processen maar ook uiteindelijk tot betere financiële resultaten. In het businessplan is de financiële positie op lange termijn geadresseerd. Het verhogen van de kwaliteit en kostenefficiency van de ondersteunende afdelingen helpt bij het verbeteren van het rendement.