Winstbelastingen

De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedroeg 18% ten opzichte van 37% in 2014. Over 2015 was er een belastinglast van € 26 miljoen vennootschapsbelasting (2014: € 106 miljoen). De daling van de effectieve belastingdruk wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere afwaardering van de belastingvordering uit hoofde van verliescompensatie in 2014 (2015:€ 17 miljoen, 2014 € 50 miljoen). De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven, rekening houdend met fiscale bepalingen. Ook is rekening gehouden met waardering van tijdelijke verschillen. De fiscale bepalingen omvatten onder andere de deelnemingsvrijstelling, verliescompensatie en de bijtelling voor beperkt aftrekbare kosten.

Overige belastinginformatie

Loonheffing is een heffing die NS als werkgever inhoudt op de salarissen van werknemers en vervolgens afdraagt aan de belastingdienst. In 2015 is in Nederland € 383 miljoen, Duitsland € 3 miljoen en in het Verenigd Koninkrijk € 109 miljoen betaald. Over kosten wordt aan NS veelal het hoge omzetbelastingtarief in rekening gebracht. De in rekening gebrachte omzetbelasting kan NS verrekenen met over de opbrengsten te betalen omzetbelasting. De meeste opbrengsten van NS zijn belast tegen het lage of nul omzetbelastingtarief. Per saldo wordt over het gehele jaar bezien omzetbelasting ontvangen. In Nederland heeft dit per saldo geresulteerd in een ontvangst van € 9 miljoen, Duitsland per saldo een ontvangst van € 10 miljoen en het Verenigd Koninkrijk per saldo een ontvangst van € 129 miljoen. Vennootschapsbelasting is een belasting die over de fiscale winst wordt geheven. Per saldo is in 2015 in Nederland € 3 miljoen vennootschapsbelasting terug ontvangen. Deze ontvangst is het gevolg van het uitbetalen door de belastingdienst van te hoge (voorschot)betalingen uit voorgaande jaren en een voorlopige verliesverrekeningsbeschikking. In Ierland is in 2015 per saldo € 6 miljoen betaald. Bovenstaande toelichting betreft enkel posten groter dan € 1 miljoen.