Verslaggevingscriteria

NS rapporteert op basis van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) versie 4. De GRI-richtlijnen zijn wereldwijd de meest geaccepteerde richtlijnen voor het opstellen van niet-financiële jaarverslagen. De richtlijnen zijn te vinden op www.globalreporting.org. De duurzaamheidsinformatie in het jaarverslag 2015 rapporteert NS op basis van de Comprehensive option van de G4 GRI-richtlijnen en interne rapportagecriteria.

NS heeft EY de opdracht gegeven om het verslag van externe assurance te voorzien. Het assurance-rapport van EY, met daarin het oordeel (met een redelijke mate van zekerheid) over een aantal geselecteerde parameters en de conclusie (met een beperkte mate van zekerheid) over de hoofdstukken Profiel van NS, Verslag van de raad van bestuur, Verslag van de raad van commissarissen, Onze strategie, Financiën in het kort, Reikwijdte en Verslaggevingscriteria, Activiteiten in Nederland en Abellio vindt u in deze pdf. In het hoofdstuk Verslag van activiteiten wordt de realisatie van de prestatie-indicatoren uit het Vervoerplan 2015 toegelicht, welke onderdeel uit maakt van de assurance scope waarin een beperkte mate van zekerheid wordt verstrekt. NS vindt externe assurance belangrijk omdat zo meer zekerheid over de juistheid van de opgenomen informatie wordt geboden.

Indicatoren

De selectie van de indicatoren is gebaseerd op de leidraden van GRI, het Vervoerplan 2015, de gesprekken met onze belanghebbenden en de daaruit volgende materialiteitsmatrix. Gegevens die we rapporteren zijn zo veel mogelijk gebaseerd op metingen en berekeningen (zoals elektriciteitsverbruik). Andere gegevens komen uit centrale systemen (bijvoorbeeld HR-gegevens) of zijn gebaseerd op opgaves door derden (bijvoorbeeld afval). Indien er sprake is van wijzigingen in de definities, meetmethodes of inherente beperkingen in de data of als er gebruikgemaakt is van extrapolatie of schatting, wordt dit aangegeven in het verslag, de definitiekaarten inzake de prestatie-indicatoren uit het Vervoerplan 2015 of de rapportagecriteria. Deze laatste twee zijn te vinden op www.ns.nl/mvoberekeningen en de definitiekaarten PI Vervoerplan 2015 in deze pdf.

Data over duurzaamheid

Duurzaamheid is sinds 2010 onderdeel van de reguliere planning- en controlcyclus. Dit betekent dat de data worden gerapporteerd door middel van de maandelijkse rapportages. De processen van verzameling en validatie van data staan beschreven in het MVO-handboek. Onze controllers voeren de interne verificatieprocedures uit, die zijn ingericht. Zij kijken naar afwijkingen in de data ten opzichte van voorgaande rapportages, naar de plausibiliteit van gerapporteerde gegevens en vragen waar nodig ondersteunend bewijsmateriaal op.
De financiële verslaggevingscriteria zijn opgenomen in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.