GRI-tabel

GRI Indicator

Omschrijving

Verwijzing en/of directe toelichting

Rapporteringsniveau

Toelichting niet/gedeeltelijk gerapporteerd

Strategie en analyse

G4-1

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

Voorwoord

Verslag Raad van Bestuur

  

G4-2

Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en kansen

Onze strategie

Inspelen op ontwikkelingen uit de omgeving

Managen van risico's

Dialoog met onze stakeholders

Onze impact op milieu en maatschappij

  

Organisatieprofiel

G4-3

Naam van de organisatie

NS N.V.

  

G4-4

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Profiel van de onderneming

  

G4-5

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Laan van Puntenburg 100
3511 ER Utrecht
Postbus 2025 3500 HA Utrecht

  

G4-6

Het aantal landen waar de organisatie actief is

Profiel van de ondernemering

  

G4-7

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Corporate governance

  

G4-8

Afzetmarkten

Profiel van NS

Corporate Governance - Aandeelhouder

  

G4-9

Omvang van de verslaggevende organisatie

In het kort

Profiel van NS

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2015

  

G4-10

Samenstelling medewerkersbestand

Profiel van NS

Medewerkers in Nederland

We rapporteren niet over de volgende zaken:
b. aantal medewerkers met een vast dienstverband per werknemerscategorie en geslacht. c. Totaal personeelsbestand uitgesplitst naar werknemers en andere hulppersonen en geslacht. d. Totaal personeelsbestand naar regio en geslacht. e. Percentage werkzaamheden van de organisatie dat wordt uitgevoerd door personen die juridisch als zelfstandige worden aangemerkt of door andere personen dan de eigen werknemers/ hulppersonen, werknemers / hulppersonen van toeleveranciers daaronder begrepen. f. Significante schommelingen in het aantal werknemers (zoals seizoenarbeid in de toeristische of agrarische sector).

We hebben besloten om deze gegevens niet toe te voegen, omdat het niet de waarde van ons verslag verhoogt. Als stakeholders hierom vragen zijn we bereid dit in toekomstige verslaggeving op te nemen.

G4-11

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

96,3% van alle medewerkers van NS Groep viel in 2015 onder een CAO.

  

G4-12

Omschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

Duurzaam inkopen

Waardecreatie

NS besteedt per jaar voor ongeveer 1 miljard aan diensten en leveringen van derden, waarvan meer dan de helft aan treinen, infrastructuur, IT, bouw en energie.

  

G4-13

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode

Voorwoord

Verslag van de raad van bestuur

Zorgvuldig handelen en werken

NS als werkgever

Er hebben zicht geen anderen veranderingen voorgedaan in bijvoorbeeld, locaties, financieringsconstructies en de structuur van de toeleveringsketen.

  

G4-14

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Managen van risico's

Waarom een impactanalyse

  

G4-15

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven

SER Energieakkoord
Meerjarenafspraak 3
Green Deal Circulair Inkopen
Nationale Klimaat Coalitie
Code verantwoord Marktgedrag
Code Tabaksblat

Gedragscode

verwerking persoonsgegevens OV-chipkaart door OV-bedrijven

Convenant Overgewicht
Sectorakkoord duurzaamheid in beweging
NEVI Handreiking verantwoord inkopen

  

G4-16

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties

KNV, Railforum, VNO/NCW, CER Brussel, UIC Parijs, MVO Nederland, De Groene Zaak, Urgenda, Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW).

  

Materiële aspecten en reikwijdte

G4-17

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen.

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

  

G4-18

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Dialoog met onze stakeholders

  

G4-19

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld

Materiële thema’s

  

G4-20

Afbakening per materieel onderwerp binnen de organisatie

Scope

Reikwijdte en verslaggevingscriteria
Daarnaast geven we in onderstaande hoofdstukken aanvullend inzicht in de afbakening en reikwijdte:

1) Reiziger op 1, 2 en 3: klanttevredenheid
2) Drempelloos reizen van deur tot deur: mbt reisinformatie
3) Punctualiteit
4) (Sociale) veiligheid - Veiligheid Spoorwegveiligheid, Sociale veiligheid, Arbeidsveiligheid
5) Duurzaamheid (intern en extern)- Energie, Afval, Ontmoeten & Verbinden, Onze Impact op Milieu en Maatschappij, www.ns.nl/mvoberekeningen
6) Transparantie (intern en extern) - Corporate governance code
7) Financiële positie - Financieel, Financien in het kort
8) Integriteit - Managen van risico's, Ethics and Compliance
9) Toegankelijkheid - Materialiteitsmatrix, Toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking;
10) Voorzieningen op stations - Beleving van stations
11) Activiteiten in Europa - Over de scope van dit verslag; NS in Nederland en Europa, NS dochter Abellio, Toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking,
12) Aantrekkelijke en zorgzame werkgever - NS als werkgever
13) Innovatie - Innovatie
14) Betrouwbaarheid (nieuw t.o.v. 2014) - Managen van risico's, Materialiteitsmatrix
15) Risicomanagement - Managen van risico's

  

G4-21

Afbakening van de materiële onderwerpen buiten de organisatie

Scope

Reikwijdte en verslaggevingscriteria
Daarnaast geven we in onderstaande hoofdstukken aanvullend inzicht in de afbakening en reikwijdte:

1) Reiziger op 1, 2 en 3: klanttevredenheid
2) Drempelloos reizen van deur tot deur: mbt reisinformatie
3) Punctualiteit
4) (Sociale) veiligheid - Veiligheid Spoorwegveiligheid, Sociale veiligheid, Arbeidsveiligheid
5) Duurzaamheid (intern en extern)- Energie, Afval, Ontmoeten & Verbinden, Onze Impact op Milieu en Maatschappij, www.ns.nl/mvoberekeningen
6) Transparantie (intern en extern) - Corporate governance code
7) Financiële positie - Financieel, Financien in het kort
8) Integriteit - Managen van risico's, Ethics and Compliance
9) Toegankelijkheid - Materialiteitsmatrix, Toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking;
10) Voorzieningen op stations - Beleving van stations
11) Activiteiten in Europa - Over de scope van dit verslag; NS in Nederland en Europa, NS dochter Abellio, Toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking,
12) Aantrekkelijke en zorgzame werkgever - NS als werkgever
13) Innovatie - Innovatie
14) Betrouwbaarheid (nieuw t.o.v. 2014) - Managen van risico's, Materialiteitsmatrix
15) Risicomanagement - Managen van risico's

  

G4-22

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Geen herformuleringen hebben plaatsgevonden

  

G4-23

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening

Reikwijdte en verslaggevingscriteria
In 2015 is de nieuwe geïntegreerde HRN-concessie gestart. Deze concessie omvat het reizigersvervoer per spoor op het hoofdrailnet in Nederland. Ook vallen de treindiensten over de HSL-Zuid onder deze geintegreerde concessie. Deze geintegreerde concessie kent 12 specificieke prestatie-indicatoren. NS zal over deze specifieke prestatie-indicatoren in haar verslag rapporteren.Daarnaast is in april 2015 de ScotRail concessie gestart. NS rapporteert over deze concessie in haar verslag.

  

Overleg met belanghebbenden

G4-24

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Schema stakeholdersdialoog

  

G4-25

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden

Dialoog met onze stakeholders

  

G4-26

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

Dialoog met onze stakeholders

  

G4-27

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen

Dialoog met onze stakeholders

  

Verslaggevingsprofiel

G4-28

Verslaggevingsperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

1 januari 2015 t/m 31 december 2015

  

G4-29

Datum van het meest recente vorige verslag

12-2-2015

  

G4-30

Verslaggevingscyclus

Jaarlijks

  

G4-31

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

nsg.jaarverslag@ns.nl

  

G4-32

GRI-toepassingsniveau en GRI-tabel

Reikwijdte en verslaggevingscriteria; GRI Tabel.

Het assurance-rapport, de geselecteerde onderdelen en het oordeel en de conclusie vindt u op pagina 196 van deze pdf.

  

G4-33

Beleid met betrekking tot assurance

verslaggevingscriteria

  

Bestuursstructuur

G4-34

De bestuursstructuur van de organisatie

Corporate governance

  

G4-35

Proces van sturing en beheersing met betrekking tot de maatschappelijke aspecten van ondernemen en de wijze waarop dit is gedelegeerd naar managers en andere medewerkers

Organisatie van duurzaamheid

Raad van Bestuur

Executive committee

  

G4-36

Beschrijven van veranwoordelijkheden ten aanzien van de economische, milieu en sociale onderwerpen en de betrokkenheid van het hoogste bestuursorgaan hierin

Organisatie van duurzaamheid

  

G4-37

Het consultatieproces tussen stakeholders en het hoogste bestuursorgaan ten aanzien van economische, milieu en sociale onderwerpen

Dialoog met onze stakeholders

Centrale Stakeholderdialogen

  

G4-38

Beschrijving van de samenstelling van het hoogste bestuursorgaan en zijn commissies

RvC: kader met CVs,

RvB: kader met CVs,

Jaarrekening - Arbeidsovereenkomsten

Executive Committee

Wisselingen in RvB, ExCo en raad

  

G4-39

Rol van de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam

Verslag van de raad van bestuur

Raad van Bestuur

Executive Committee

  

G4-40

Nominatie- en selectieproces van de raad van bestuur, commissies en RvC

Raad van Bestuur

Raad van Commissaren

Gecombineerde remuneratie- en nominatiecommissie

Diversiteit & Inclusie

NS onderschrijft in algemene zin de best practices en principes uit hoofdstuk III van de Nederlandse Corporate governance code en past deze toe.

  

G4-41

Processen waarmee het hoogste bestuursorgaan waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden en gemanaged

Corporate governance

Raad van Bestuur

Raad van Commissaren

NS onderschrijft in algemene zin de best practices en principes uit hoofdstuk III van de Nederlandse Corporate governance code en past deze toe.

  

G4-42

Rol van het hoogste bestuursorgaan en leidinggevenden in de ontwikkeling, goedkeuring en herziening van de bedrijfsstrategie, missie, doelen etc. in relatie tot economische, milieu- en sociale impact

Raad van Bestuur

Executive Committee

Organisatie van duurzaamheid

  

G4-43

Beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om kennis over economische, milieu en sociale onderwerpen van het hoogste bestuursorgaan verder te ontwikkelen

Organisatie van duurzaamheid

In 2015 heeft de RvB onder andere deelgenomen aan de Train to Paris, waarbij alle sessies over duurzaamheid gingen. Ook heeft zij deelgenomen aan de klimaattop.
De CFO van NS speelde een belangrijke rol in kennisontwikkeling rondom maatschappelijk impactbereking o.a. bij een rondetafel kennissessie bij KPMG.

  

G4-44

a. Evaluatieproces voor de eigen prestaties van het hoogste bestuurslichaam, in relatie tot economische, milieu gerelateerde en sociale prestaties. b. Beschrijving van de acties die genomen zijn naar aanleiding van de evaluatie van de prestaties van het hoogste bestuurslichaam in relatie tot economische, milieu gerelateerde en sociale prestaties

Organisatie van duurzaamheid

Corporate governance

Executive Committee

Raad van Commissarissen

Vertrek CEO en voorzitter RvC; De nasleep

De Executive Committee evalueert eenmaal per jaar het eigen functioneren.De RvC evalueert in principe elk jaar het eigen functioneren en laat zich om de paar jaar extern evalueren (eind 2013 laatste keer). Specifiek in 2015 hebben de RvC en RvB gesproken over de nieuwe strategie van NS waarvan ook de maatschappelijke rol van NS onderdeel is. Tevens is in de onderzoeken naar de onregelmatigheden Limburg ook de maatschappelijke rol van NS geëvalueerd. De concrete actie n.a.v. deze onderzoeken is beschreven in het verslag van de Raad van Commissarissen.

  

G4-45

Procedures van het hoogste bestuurslichaam ten aanzien van het management van economische, milieu gerelateerde en sociale prestaties en risico's alsmede de consulatie van belanghebbenden op dit gebied

Organisatie van duurzaamheid

Conform de Code is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de voor NS relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen (MVO) en de Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering.

  

G4-46

Rol van het hoogste bestuurslichaam bij het beoordelen van de effectiviteit van de het risicomanagement van de organisatie ten aanzien van economische, milieu en sociale onderwerpen

Ethics & Compliance

Managen van risico's

  

G4-47

Frequentie van de evaluaties van het hoogste bestuurslichaam ten aanzien van de economische, milieu en social impact, risico's and kansen

Verslag van de RvB

Verslag van de RvC

Ethics & Compliance

Organisatie van duurzaamheid

Managen van risico's

Tevens hebben de Duurzaam Ondernemen Council 4x en de Duurzaam Ondernemen werkgroep 8x vergaderd.Terugkoppeling naar bestuur is obv actiepunten geformuleerd in de Council zoals bv. actiepunten t.a.v. Train to Paris en de matrialiteitsmatrix.

  

G4-48

Het hoogste orgaan/commisie die het jaarverslag controleert en goedkeurt, en zorgdraagt dat materiële onderwerpen gedekt zijn

Over dit verslag

Organisatie van duurzaamheid

Materiële thema’s

Het hoogste orgaan die het jaarverslag controleert en goedkeurt is de Raad van Commissarissen.

  

G4-49

Proces van communicatie van kritische aandachtpunten naar het hoogste bestuurslichaam

Organisatie, governance en rapportageRisico-identificatie en beheersing

Ethics & Compliance

We hebben de klokkenluidersregeling voor het anoniem uiten van zorgen. Medewerkers kunnen ook melding maken bij NS vertrouwenspersonen. Extern hebben we voor klanten en belanghebbenden diverse communicatiekanalen.
Ethics & Compliance is betrokken bij de identificatie en analyse van compliance-risico's, voorbereiding van beleid, communicatie, training en awareness, monitoring en rapportage op het gebied van compliance en integer gedrag. Ethics & Compliance werkt samen met diverse NS-stafafdelingen die daar ook bij betrokken zijn.

  

G4-50

Beschrijving van de aard en het totaal aantal kritische aandachtspunten dat gecommuniceerd is naar het hoogste bestuurslichaam en de mechanismen die worden toegepast om deze zorgen op te lossen

Concernrisico's

Gecombineerde remuneratie- en nominatiecommissie

Corporate governance code

In 2015 is geen gebruik gemaakt van de klokkenluidersregeling. Er zijn 74 meldingen binnengekomen bij de vertrouwenspersonen, waarvan 29 gingen over ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie of pesten

  

G4-51

Beloningsbeleid voor het hoogste bestuurslichaam alsmede senior-management en leidinggevenden

Jaarrekening - Beloning van bestuurders

  

G4-52

Het proces van het bepalen van beloning, waaronder het betrekken van consultants bij het vaststellen hiervan alsmede welke relatie zij hebben met de organisatie

Gecombineerde remuneratie- en nominatiecommissie

  

G4-53

Beschrijving van de wijze waarop standpunten van stakeholders in het beloningsbeleid worden meegenomen

Dialoog met onze stakeholders

We bespreken de remuneratie met onze Raad van Commissarissen en onze aandeelhouder op basis van referentiegroepen. Het onderwerp Beloningsbeleid staat op de longlist van mogelijke onderwerpen. Echter, stakeholders geven niet aan dit een materieel thema te vinden bij NS. Om deze reden wordt het onderwerp niet verder besproken in de verslaggeving.

  

G4-54

De verhouding van het jaarsalaris van de best betaalde medewerker in de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van het jaarsalaris van alle werknemers

Jaarrekening - Beloning van bestuurders,

Interne salarisverhouding
Ratio jaarsalaris best betaalde medewerker/mediaan jaarsalaris alle verwerknemers: 11 %

  

G4-55

De verhouding van de procentuele groei van de jaarlijkse beloning voor de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van deze toename voor alle werknemers


Ratio procentuele groei jaarsalaris best betaalde persoon / mediaan toename salaris alle werknemers: 1%

  

Ethiek en integriteit

G4-56

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode

Corporate governance code

Ethics & Compliance

Gedragscode

  

G4-57

Beschrijving interne en externe processen voor het zoeken van advies op gebied van ethiek en wettelijk gedrag, en onderwerpen met betrekking tot organisatorische intigriteit, zoals hulp- of advieslijnen

Corporate governance code

Externe accountant

Ethics & Compliance

Zorg voor Privacy

Reizigers kunnen zich richten tot onze klantenservice en we zijn aangesloten bij diverse klachten en geschillencommissies

  

G4-58

Beschrijving van interne/externe processen voor het rapporteren van zorgen over onethisch/onwettig gedrag, en onderwerpen over organisatorische integriteit (klokkenluider- procedures/hotlines)

Corporate governance code

Ethics & Compliance

Naast het melden van incidenten via lijnmanagement of corporate security hebben we een klokkenluidersregeling, vertrouwenspersonen en een NS klachtencommissie voor medewerkers.

Reizigers kunnen zich richten tot onze klantenservice en we zijn aangesloten bij diverse klachten en geschillencommissies

  

Specifieke materiële indicatoren waarover NS rapporteert volgens GRI

 

Bedrijfseconomisch

 

Aspect: Economische prestaties

 

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Over de scope van dit verslag

Onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

  

G4-EC1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd

Jaarrekening

Financien in het kort

  

G4-EC2

Risico's en kansen door klimaatverandering die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de operatie, financiën, of andere implicaties heeft

In bredere zin draagt NS bij aan het maatschappelijk debat omtrent klimaatverandering.
Hoewel klimaat nog niet als concernrisico wordt meegenomen, is NS zich hier ter dege van bewust. De risico's van klimaatverandering hebben met name betrekking op extremere weersomstandigheden. Hierdoor moet NS zich voorbereiden op weersomstandigheden die uitdagend zijn voor het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening. Hieraan gerelateerde kosten hebben betrekking op het in werking moeten stellen van een gewijzigde dienstreleging, potentiele kosten als gevolg van potentiele langdurige vertragingen, beschadiging van materieel en als gevolg hiervan, een lagere klantbeoordeling- en tevredenheid.
Wij zien echter ook kansen: Sinds 2015 rijdt de helft van onze treinen in Nederland op groene stroom, op windenergie om precies te zijn. In 2016 rijdt 75% op groene stroom en in 2018 rijden al onze elektrische treinen in Nederland op deze schone stroom. Onze klanten kunnen dan volledig klimaatneutraal reizen. Door het meer benadrukken hiervan in onze klantprositie, zeker ook naar vaste (zakelijke) klanten kan een bedrijgage worden gerealiseerd in onze financiele resultaten. Bij benadrukken onze rol als duurzame vervoerder nu al, door deel te nemen aan het maatschappelijke debat omtrent klimaatverandering. Voorbeelden hiervan zijn de Train to Paris en de Groene Top Trein.

  

G4-EC3

Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie

Jaarrekening - Pensioen

Nieuwe pensioenregeling

  

G4-EC4

Significante financiële steun van een overheid

NS heeft geen significante financiële steun van een overheidsorganisatie ontvangen

  

Milieu

Aspect: Energie

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie

Organisatie van duurzaamheid

Energieverbruik en CO2 uitstoot

Treinen op groene stroom

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

Aanvullende informatie: www.ns.nl/mvoberekeningen

  

G4-EN3

Energieverbruik binnen de organisatie (incl. verbruik van en hoeveelheid fossiel en niet-fossiel, methodes/standaarden en conversiefactoren)

Energieverbruik en CO2 uitstoot

Zie ook: www.ns.nl/mvoberekeningen

  

G4-EN4

Energie consumptie buiten de organisatie (incl. hoeveelheid, standaard/methodes en conversiefactoren)

Milieu-impact: emissies, landgebruik, afval, water en geluid

Zie ook: www.ns.nl/mvoberekeningen

  

G4-EN5

Energie-intensiteitsratio (incl. hoeveelheid, standaard/methodes en conversiefactor)

Energieverbruik en CO2 uitstoot

Zie ook: www.ns.nl/mvoberekeningen

  

G4-EN6

Energiereductie door efficiënties (incl. hoeveelheid, standaard/ methodes en conversie factor)

Energieverbruik en CO2 uitstoot

Zie ook: www.ns.nl/mvoberekeningen

  

G4-EN7

Reducties in de energiebehoefte van verkochte producten/diensten (incl. hoeveelheid, standaard/methodes en conversie factor)

Energie

Energieverbruik en CO2

Zie ook: www.ns.nl/mvoberekeningen

We rapporteren niet seperaat over de reductie van de verschillende energiebronnen

Veruit de grootste post energie die wij gebruiken is elektriciteit, een verder uitsplitsing in de reducties achten wij niet materieel

Aspect: Emissies

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie

Organisatie van duurzaamheid

Energieverbruik en CO2 uitstoot

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

Aanvullende informatie: www.ns.nl/mvoberekeningen

  

G4-EN15

Directe emissies (scope 1) van broeikasgassen, incl. hoeveelheid, standaard/methodes van meten en coversiefactor

Energieverbruik en CO2 uitstoot

Wij stoten in Nederland directe emissies uit bij het energieverbruik van onze dieseltreinen, gas in onze gebouwen en brandstof van onze bussen. Dit komt neer op 77 kiloton CO2.

  

G4-EN16

Indirecte emissies (Scope 2) van broeikasgassen, incl. hoeveelheid, standaard/methodes van meten en coversiefactor

Energieverbruik en CO2 uitstoot

Wij stoten in Nederland indirecte emissies uit bij het energieverbruik van onze elektrische treinen, elektriciteit en warmte van onze gebouwen. Dit komt neer op 289 kiloton CO2.

  

G4-EN17

Andere indirecte emissies (Scope 3) van broeikasgassen, incl. hoeveelheid, standaard/methodes van meten en coversiefactor

Onze impact op milieu en maatschappij

Zie ook: www.ns.nl/mvoberekeningen

In de keten worden de emissies van voor- en natransport lopend, per fiets, auto en bus/tram/metro berekend. Hiervoor wordt ook de voorketen meegenomen (well-to- wheel). Daarnaast worden De CO2- emissies van ProRail (ook voor facilitair) en van het materieel, de productie en het onderhoud van treinen meegenomen.

  

G4-EN18

Emissie-intensiteitsratio van broeikasgassen (incl. methode van meten)

UItstoot

Energieverbruik en CO2 uitstoot

  

G4-EN19

Beschrijving van de reductie van de emissie van broeikasgassen behaald door genomen initiatieven (incl. hoeveelheid reductie, andere gassen opgenomen in berekening, basisjaar voor berekening, methode van meten, en toewijzing aan scope 1, 2 of 3)

Energieverbruik en CO2-uitstoot

Treinen op groene stroom

Onze impact op milieu en maatschappij

Zie ook: www.ns.nl/mvoberekeningen

  

G4-EN20

Emissies van Ozonafbrekende stoffen, incl. hoeveelheid, standaard/ methodes van meten en bron van emissiefactoren

  

Indicator is niet materieel voor NS doordat wij geen grote emitter van deze stoffen zijn.

G4-EN21

Hoeveelheid significante luchtemissies: NOx, SOx, POP, VOC, HAP, PM. Incl. methode van meten en bron voor emissiefactoren

  

Wij rapporteren over CO2 uitstoot wat veruit het grootste aandeel in onze emissies is. Door sturing op minder CO2 uitstoot en efficientie in energieverbruik zullen de hiergenoemde emissies ook verminderen

Aspect: Afvoer van water en afval

DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Afval verminderen en hergebruiken

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie

Organisatie van duurzaamheid


In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

Aanvullende informatie over www.ns.nl/mvoberekeningen

  

G4-EN22

Totale waterverbruik naar kwaliteit en bestemming, inclusief meetmethode/standaard en aannames

Deze indicator is niet materieel voor NS, die als mobiliteitsbedrijf geen grootverbruiker is van water. Daarnaast opereert NS niet in landen en regio's waar een watertekort heerst. De geringe milieu impact van water blijkt ook uit de milieu impact analyse.

  

G4-EN23

a. Gewicht van afval per type en afvalverwerkingsmethode (hergebruik, recycling, verbranding etc.). b.Vaststelling van de afvalverwerkingsmethode

Afval verminderen en hergebruiken

Afval wordt gescheiden afgevoerd bij NS ten behoeve van recycling en het restafval wordt verbrand met energieterugwinning.
We hebben geen grote stromen gevaarlijk afval.

  

G4-EN24

Totaal aantal en volume van significante lozingen

Wij werken aan het verminderen van lozingen op het spoor door gesloten toiletsystemen te vervangen. Het doel is deze in 2030 voor 100% te hebben vervangen.
In 2015 werd een percentage van 54,9% aan 'schone' bakken bereikt (loost dus geen of gezuiverd water op de baan) Daarmee moeten we in 2015 nog 45,1% vervangen. Dit cijfer is lager dan in 2014, maar nog steeds hoger dan in 2013 omdat we gekozen hebben om oudere treinen te laten rijden, die gepland stonden om uitgefaseerd te worden.

in 2015 moeten we nog 45,1% vervangen. Dit cijfer is lager dan in 2014, maar nog steeds hoger dan in 2013 omdat we gekozen hebben om oudere treinen te laten rijden, die gepland stonden om uitgefaseerd te worden.

 

G4-EN25

Gewicht van de getransporteerde, germporteerde, geëxporteerde of behandelde afval wat gevaarlijk is geacht onder de Bazel conventie 2 Annex I, II, III en VIII, en het percentage van getransporteerde afval dat internationaal vervoerd is

Indicator is niet materieel voor NS doordat wij geen grote stromen gevaarlijk afval hebben.

  

G4-EN26

Identiteit, grootte, beschermde soort en biodiversiteitswaarde van waterdieren en andere relevante levende wezens die bernvloed zijn door het afvoer water van de organisatie

Indicator is niet materieel voor NS, doordat wij geen lozingen op het water verrichten.

  

Aspect: Producten en Diensten

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie

Organisatie van duurzaamheid

Energieverbruik en CO2-uitstoot

In het schema 'Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie' staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf Organisatie van duurzaamheid staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

  

G4-EN27

Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie

Energieverbruik en CO2-uitstoot

Duurzame mobiliteit

Onze impact op milieu en maatschappij

  

G4-EN28

Percentage producten dat is verkocht en waarvan de verpakking is ingezameld, naar categorie

Geen materieel thema, omdat NS geen producent van artikelen is die een verpakking hebben.

  

Aspect: Compliance

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie

Organisatie van duurzaamheid

Gelijk speelveld / Ethics & Compliance

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

  

G4-EN29

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties voor niet-naleving milieu wet-en regelgeving.

NedTrain: Last onder dwangsom ad € 15.000,= opgelegd door gemeente Haarlem wegens overtreding regels milieubeheer
NS Reizigers: Last onder dwangsom ad € 2,4 miljoen opgelegd door Inspectie Leefomgeving & Transport wegens overtreding Asbestverwijderingsbesluit.
Abellio: £ 80 (€ 105,00) boete wegens overtreding regelgeving terzake afval

  

Sociaal

Aspect: Werkgeverschap

DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie

Organisatie van duurzaamheid

Medewerkers in Nederland

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze un weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

  

G4-LA1

Totaal aantal (nieuwe) werknemers en personeelsverloop per leeftijdsgroep en geslacht

Medewerkers in Nederland - Onze medewerkers

In 2015 was het personeelsverloop 18,4%. In absolute termen betrof dit 4.927 medewerkers.

We rapporteren niet seperaat over leeftijd en geslacht ten aanzien van personeelsverloop

Het is de ambitie in de toekomst deze gegevens beschikbaar te hebben

G4-LA2

Uitkeringen aan voltijdwerknemers die niet beschikbaar zijn voor tijdelijke of part-time werknemers, per grootschalige activiteit

Alle vormen van beloningen zijn ook voor deeltijdmedewerkers beschikbaar

  

G4-LA3

Terugkeer naar werk na ouderschapsverlof en retentieratio

Indicator is niet materieel voor NS, omdat we hier de wetgeving volgen.

  

Aspect: Relatie mederwerkers/management

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie

Organisatie van duurzaamheid

Medewerkers in Nederland

In het schema 'Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie' staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf Organisatie van duurzaamheid staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

  

G4-LA4

Minimale opzegtermijnen (vastgelegd in de CAO) voor het informeren van werknemers en hun vertegenwoordigers over grote operationele veranderingen

De minimale opzegtermijn betreft 1 maand, zoals opgenomen in de CAO.

  

Aspect: Veiligheid en gezondheid op het werk

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie

Organisatie van duurzaamheid

Arbeidsveiligheid

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

  

G4-LA5

Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke arbo- commissies van werkgevers en werknemers die bijdragen aan de controle op en advies over arbo-programma's

Arbeidsveiligheid

Via de OR is 100% van alle medewerkers vertegenwoordigd in arbocommissies

  

G4-LA6

Aard en aantallen van letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en geslacht

Arbeidsveiligheid

Ziekteverzuim

We rapporteren aantallen arbeidsongevallen niet naar sekse en regio, omdat dit voor ons geen waardevolle informatie oplevert

 

G4-LA7

Werknemers met hoog risico op uitval of ziektes als gevolg van hun beroep

Arbeidsveiligheid

NS heeft analyse gedaan naar het gehele "verschijnselenpallet" geheten Pyscho- Sociale Arbeidsbelasting (PSA). Activiteiten daarbinnen zijn gericht op de functies van Mcn, Hc en servicemedewerker en gerelateerd aan van buiten komend onheil (zelfdodingen, agressie) wat PTSS- klachten veroorzaakt. Er is een Lean A3 aanpak Psycho Sociale Arbeidsbelasting NS opgesteld. Implementatie, communicatie en toetsing worden gerealiseerd in 2016

We rapporteren aantallen arbeidsongevallen niet naar sekse en regio, omdat dit voor ons geen waardevolle informatie oplevert.

 

G4-LA8

Afspraken over arbo- onderwerpen (veiligheid en gezondheid) vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden

Arbeidsveiligheid

Via de OR is 100% van de medewerkers vertegenwoordigd in arbocommissies

In april 2015 is een agressie-akkoord gesloten tussen vakbonden en directie NSR. In de cao 2015-2017 zijn er vervolgafspraken gemaakt op het onderwerp duurzame inzetbaarheid.

  

Aspect: Training en opleiding

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie

Organisatie van duurzaamheid

Leren bij NS, Trends in de arbeidsmarkt, Sociaaleconomische impact door opleidingen, inzetbaarheid medewerkers en diversiteit

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

  

G4-LA9

Gemiddeld aantal uur training per werknemer (per werknemerscategorie en geslacht)

Leren bij NS

Het totaal aantal trainingsuren bedroeg in 2015 1.032.928. Gemiddeld per werknemer komt dit neer op 18 uur.

We rapporteren de trainingsuren niet naar sekse, omdat dit voor ons geen waardevolle informatie oplevert. Trainingen en opleidingen zijn voor iedereen toegankelijk bij NS, ongeacht categorie of sekse)

Het is de ambitie om het aantal trainingsuren in het volgende jaar in het jaarverslag te rapporteren

G4-LA10

Geimplementeerde programma's voor de ontwikkeling en employabiliteit van werknemers en voor hulp bij het beëindigen van de carriere

Leren bij NS

Mobiliteit

  

G4-LA11

Percentage werknemers dat regelmatig feedback ontvangt op hun geleverde prestaties en carriere ontwikkelingen

100% van de medewerkers worden op regelmatige basis ingelicht over hun prestatie- en loopbaanontwikkeling

  

Aspect: Diversiteit en gelijke kansen

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie

Organisatie van duurzaamheid

Diversiteit & Inclusie

In het schema 'Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie' staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf Organisatie van duurzaamheid staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

  

G4-LA12

Samenstelling van bestuurslichamen en onder- verdeling van werknemers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep en andere indicatoren van diversiteit

Vrouwen aan de top

Onze medewerkers

Executive Committee

RvB - CVs

RvC - CVs

  

Aspect: Gelijke beloning

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie

Organisatie van duurzaamheid

Gecombineerde remuneratie- en nominatiecommissieJaarrekening - Remuneratie

In het schema 'Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie' staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze un weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf Organisatie van duurzaamheid staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

  

G4-LA13

Verhouding tussen basissalarissen en beloning van mannen en vrouwen naar werknemercategorie en bedrijfslocatie

De verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen is gelijk.

  

Sub-category: Society

Aspect: Anti-corruption

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie

Organisatie van duurzaamheid

Ethics & Compliance

In het schema "Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie" staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

  

G4-SO3

Aantal en percentage van operaties gescreend op risico's gerelateerd aan corruptie, en significante risico's geidentificeerd

Zorgvuldig handelen en werken

In 2015 is een aanvullend assessment van corruptie gerelateerde risico’s uitgevoerd in het kader van de door externe partijen in 2015 uitgevoerde compliance onderzoeken.
Ook zijn aanvullende acties uitgevoerd rondom de borging van de screening van Business Partners
Merseyrail, Scotrail en Greater Anglia zijn allen beoordeeld op risico’s voor corruptie.
Bij alle drie bedrijven is de omgang van personeel in sleutelposities met stakeholders en lokale leveranciers als laag risico beoordeeld. Daarnaast wordt kennis en actueel inzicht in anti-corruptiebeleid als risicofsctor onderkend.

  

G4-SO4

Communicatie en training over anti-corruptie beleid en procedures

Alle leden van de Executive Committee en de RvC zijn geïnformeerd over beleid en procedures
Alle medewerkers van NS Groep in Nederland zijn via interne media geïnformeerd over beleid en procedures
Alle leveranciers hebben de NS Supplier Code of Conduct ontvangen. Medewerkers met een tijdelijk contract moeten verklaren zich te zullen houden aan de Gedragscode NS en het anti-fraude beleid
75 medewerkers hebben een “anti-corruptie” awareness training gevolgd.
Abellio:
Alle directeuren van de bedrijven zijn bekend met beleid en procedures
Bij Merseyrail is 11% van het personeel geïnformeerd over beleid; bij de overige bedrijven 100%
Met uitzondering van Merseyrail bevatten de contracten met partners anti-corruptie bepalingen
Scotrail en Merseyrail: geen training directieleden en medewerkers in 2015; Greater Anglia: training voor 75% directieleden en alle hogere managers

  

G4-SO5

Bevestigde incidenten van corruptie, en genomen acties/maatregelen

Verslag Raad van Commissarissen; Zorgvuldig handelen en werken

Tevens is een incident vastgesteld welke betrekking had op de verkoop van bedrijfsinformatie door een tijdelijk gecontracteerde medewerker aan een leverancier. Het onderzoek gaf geen aanleiding tot het verbreken van de relatie met deze leverancier.

  

Aspect: Anti-competitive behavior

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie

Organisatie van duurzaamheid

Ethics & Compliance

In het schema 'Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie' staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf Organisatie van duurzaamheid staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

  

G4-SO7

Aantal juridische procedures naar aanleiding van concurrentieverstorend gedrag, anti-trust en monopolievorming; en de uitkomsten hiervan

Er hebben zich geen overtredingen van de mededingingswet voorgedaan, het aantal juridische procedures in dit kader is daarom nul.

  

Aspect: Compliance

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie

Organisatie van duurzaamheid

Ethics & Compliance

In het schema 'Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie' staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf Organisatie van duurzaamheid staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

  

G4-S08

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving

In 2015 bedroegen de significante boetes respectievelijk € 19.680,- boete en lasten onder dwangsom ad € 27.000,-
Stationsgebouw Breda: preventieve lasten onder dwangsom wegens vermeende overtredingen Woningwet en het Bouwbesluit
OV Terminal Breda: besluit stillegging werkzaamheden wegens vermeende overtredingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Bouwbesluit

  

Aspect: Veiligheid van klanten

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie

Organisatie van duurzaamheid

Veiligheid

Sociale veiligheid in treinen en op het station

Spoorwegveiligheid: ongevallen en STS-passages

In het schema 'Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie' staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze un weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf Organisatie van duurzaamheid staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

  

G4-PR1

Percentage significante product-en servicecategorieën waarvoor de impact voor gezondheid en veiligheid wordt beoordeeld

Veiligheid

Sociale veiligheid in treinen en op het station

Spoorwegveiligheid: ongevallen en STS-passages

Voor alle stations en onze operaties worden de veiligheidsaspecten beoordeeld

  

G4-PR2

Totaal aantal gevallen van
niet-naleving van regelgeving en gedragscodes betreffende gezondheids- en veiligheidsaspecten van producten en diensten gedurende de levensduur, naar type resultaat

Spoorwegveiligheid: ongevallen en STS-passages

  

Aspect: Etikettering van producten en diensten

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie

Organisatie van duurzaamheid

klanttevredenheid

Beleving van de treinreis

klanttevredenheid

Verbeterde reisinformatie

Informatie bij verstoringen

In het schema 'Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie' staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf Organisatie van duurzaamheid staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

  

G4-PR3

Type product- en dienstinformatie dat verplicht is als gevolg van procedures en het percentage van belangrijke producten en diensten die onderhevig zijn aan dergelijke informatie-eisen

Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse Spoorwegen (AVR-NS)

  

G4-PR4

Totaal aantal gevallen van
niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende informatie over en etikettering van producten en diensten, naar type resultaat

Bij de Geschillencommissie zijn in 2015 2 geschillen over de schending van de (algemene) voorwaarden binnengekomen.

  

G4-PR5

Resultaat van klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid OV chipkaart

  

Aspect: Privacy van klanten

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie

Organisatie van duurzaamheid

klanttevredenheid

Zorg voor Privacy

Zie ook: www.ns.nl/privacy

In het schema 'Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie' staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

  

G4-PR8

Totaal aantal onderbouwde klachten met betrekking tot inbreuk op privacy van klanten en het verlies van klantgegevens

Bij de toezichthouder privacywetgeving zijn in 2015 2 klachten ontvangen, beide zijn ongegrond verklaard. Het aantal onderbouwde klachten is daarom nul.

  

Aspect: Compliance

G4-DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp. b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan. c. Evaluatie van de managementaanpak.

Concessie 2015-2024
Geintegreerde concessie
Prestatie-indicatoren van de vervoersconcessie

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie

Organisatie van duurzaamheid

klanttevredenheid

In het schema 'Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI's en strategie' staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf Organisatie van duurzaamheid staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

NS heeft op het hoofdrailnet in Nederland het exclusieve recht tot het aanbieden van openbaar vervoer. Met de concessie verlener, de Nederlandse Staat, zijn prestatie-afspraken gemaakt welke zijn vastgelegd in de Vervoersconcessie Hoofdrailnet 2015-2024, evenals Spoorbeleidsdoelen welke zijn opgenomen in de Lange Termijn Spooragenda. De prestaties van NS worden gemeten door middel van Prestatie-indicatoren van de vervoersconcessie. Dit onderwerp komt niet concreet terug in de Materialiteitsmatrix, daar zij overkoepelend is, en tot uitdrukking komt in, de andere Materiële thema’s.

  

G4-PR9

Monetaire waarde van significante boetes door niet-naleving wet-en regelgeving betreft het aanbod en gebruik van producten en services

Boete van € 2,75 miljoen wegens achterblijvende prestaties met betrekking tot de HRN-concessie.