Schema stakeholdersdialoog

Onderstaande tabel vat de veelheid aan stakeholderdialogen van NS samen. De nummering verwijst naar de thema’s uit de materialiteitsmatrix.

 

Aard dialoog

Inhoud dialoog

Effecten dialoog op beleid NS

Europees

   

EU-instituten, CER, UIC

Informerend en positiebepalend

11

Versterken positie reiziger en behartigen NS-positie als belangrijke personenvervoerder per spoor in Nederland

Vierde Europese Spoorwegpakket; versterken van de interoperabiliteit; verbeteren van de positie van de reiziger

Nationaal (NL)

   

Klanten (Consumenten en zakelijk)

Informerend, monitoren

1, 2, 6, 13

Verbetering dienstverlening, o.a.:

Dienstregeling en OV-chipkaart, klanttevredenheid, afhandeling klachten en vragen, consumenten- en zakelijke portfolio, samenwerking bus/tram/metro (BTM) bedrijven

- Introductie Keuzedagen op eenmalige OV-chipkaart

- Geld terug bij vertraging ook online voor de eenmalige chipkaart

- Samenreiskorting verbeterd

- Serviceforum uitgebreid voor internationaal en zakelijk reizen

- Pilots NS Extra en Reizen op rekening

- Introductie BudgetZeker BTM abonnement

Aandeelhouder

Intensieve betrokkenheid

6, 7, 8, 11, 14, 15

- Vaststelling financieel beleid en beloning directie

ministerie van Financiën

Prestaties NS, rendementseis, remuneratie, strategie, benoemingen, grote investeringen

- Transparante verslaglegging volgens GRI

- Aanpassen governance (statuten)

- Strategische heroriëntatie NS

- Ierse leasemaatschappij

- Buitenlandse activiteiten.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Intensieve betrokkenheid

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14

Onder andere:

Prestaties NS, implementatie HRN-concessie, betrouwbaarheid, vervoercapaciteit, deur-tot-deur reis, HSL–Zuid treindiensten, veiligheid, OV-chipkaart, toegankelijkheid, dienstregeling

- Vervoerplan 2016

- Transparantie over prestaties

- Actualisatierapport Toegankelijkheid

- Extra maatregelenpakket sociale veiligheid

Nationale politiek

Informerend, intensieve betrokkenheid

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Onder andere:

Prestaties NS, HRN-concessie, OV-chipkaart/poortjes, nieuw materieel, internationale verbindingen, wintermaatregelen, (sociale) veiligheid, ERTMS, 4e EU Spoorwegpakket, dienstregeling, Fyra

- Programma Toegankelijkheid

- Vervoerplan 2016

- Transparantie en level playing field

- Extra maatregelenpakket sociale veiligheid

ProRail

Intensieve betrokkenheid

1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13

- Uitvoering Beter & Meer

Lange Termijn Spoor Agenda, Ontwikkeling dienstregeling, prestaties spoorsysteem, beschikbaarheid infrastructuur,

- Samenwerking t.a.v. seizoenmaatregelen

- Samenwerking op het gebied van veiligheid(sbeleid)

- Functionaliteit infrastructuur t.b.v. dienstregeling

Locov

Intensieve betrokkenheid

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14

- Aanpassing van de routing en signing voor reizigers op stations

(Landelijk Overleg Consumenten- belangen Openbaar Vervoer)

Dienstregeling NS, drukke treinen, reisinformatie, OV chipkaart, tarieven, service aan de reiziger, veiligheid, suïcide, vervoerplan, klantoordelen, punctualiteit, nieuw materieel, herfst- en wintermaatregelen, samenwerking, buitendienststellingen, toegankelijkheid, internationale verbindingen

- Meer inzicht in de dilemma's bij be- en bijsturing

- Beter treinproduct door verwerken dienstregelingssuggesties

- Inzet alternatief busvervoer buitendienststellingen

Belangen- organisaties en NGO’s (ook werkgevers)

Betrokkenheid, consulteren, informerend

5, 6, 12, 13

- Implementatie vergroening tractie

Bevorderen duurzame mobiliteit, bijdrage SER-Energie-akkoord, sociaal beleid, MVO, duurzame ambities, Nederlandse Klimaatcoalitie

- Groene Top Trein, Train to Paris

- Ondertekening Pledge Sustainable Mobility door grote werkgevers

- Railsponsible lancering t.b.v. verduurzaming keten international spoorsector

- Vertaling impactberekening naar investeringsbeslissingen

Vakbonden

Intensieve betrokkenheid

4, 12

- CAO 2015-2017

CAO, sociale veiligheid, pensioenregeling, sociaal plan, personele en sociale consequenties bij organisatieveranderingen, signalen m.b.t. medewerkers-(on)tevredenheid

- Vernieuwd Sociaal Plan

- Nieuwe pensioenregeling

- Deelname aan uitwerking diverse CAO-afspraken

- Periodiek vakbondsoverleg

Leveranciers

Consulteren, onderhandelen, contractafspraken, intensieve betrokkenheid

5, 6, 7, 8, 13, 14, 15

- Realisatie MVO doelstellingen (door verduurzaming hele keten)

Innovatie, kosten, duurzaamheid, betrouwbaarheid, prestaties leveranciers (o.a. ICT-diensten), samenwerking met NS.

- Introductie van nieuwe producten en diensten

- Focus op meer waardecreatie voor NS

- Focus op betrouwbaarheid en beschikbaarheid van producten en diensten voor bedrijfskritische processen (IT en Onderhoud)

- Samenwerking en innovatie met partners

Media

Informerend, intensieve betrokkenheid

Alle NS-gerelateerde onderwerpen

- Positieduiding

Regio’s

   

(Bestuurders en ambtelijke vertegenwoordigers provincies, metropoolregio’s en gemeenten)

Informerend, onderhandelen, contractafspraken

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14

- Nachtnetuitbreiding

Kwaliteit treindienst, drukke treinen, punctualiteit, (her)ontwikkeling bestaande stations, Spoortafels, OV Toekomstbeeld en OV Ontwikkelagenda, dienstregeling, grensoverschrijdend vervoer, OV-chippoortjes, (sociale) veiligheid, ketenafspraken, regionale concessies

- Overeenstemming over plaatsen en versneld ingebruiknemen poortjes

- Treinvervangend busvervoer bij buitendienststellingen

- Gezamenlijke en landsdelige doelstellingen en OV Ontwikkelagenda’s

- Nieuwe modernere stations en herontwikkeling stationsomgeving.

Intern: centrale ondernemingsraad, mbo

Zie hier: Medewerkers in Nederland

  

  De Landelijke Eenheid Politie en NS hebben een jarenlange relatie. Daardoor weet je dat je ook in spannende tijden toch met elkaar tot de juiste afwegingen komt in het belang van een veiliger openbaar vervoer voor reizigers én medewerkers van NS. Zo zetten we in 2015 meer politiecapaciteit in om het OV veiliger te maken.

  Wil Voorbij, Plv. diensthoofd Landelijke Eenheid Politie, Dienst Infrastructuur

  Reizigers met een beperking willen net als iedereen zelfstandig kunnen reizen. NS heeft in 2015 laten zien dat zij die behoefte heel serieus neemt en toegankelijkheid bij het aanschaffen van nieuw materieel en reisinformatie zwaar laat wegen. In 2015 zijn grote stappen gezet. Zo kon bijvoorbeeld de aanmeldtijd voor assistentieverlening worden teruggebracht van drie naar één uur en is de reisinformatie voor mensen met een beperking sterk verbeterd. Maar NS is nog niet van ons af! De komende jaren moet er nog hard gewerkt worden aan het realiseren van volledig zelfstandig toegankelijk reizen.

  Illya Soffer, directeur Ieder(in)

  Ik vind dat de conducteurs en NS-medewerkers hun werk erg goed doen. Laatst werd ik lastig gevallen door een medetreinreiziger. Al snel hadden de conducteurs deze onprettige situatie door. Zij hebben met kordaat optreden de situatie opgelost. Toevallig had ik toen een bos bloemen bij me. Die heb ik aan de conducteurs gegeven.

  Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid D66, woordvoerder Spoor

  Dit schema geeft de cyclus weer van onze stakeholderdialogen en de invloed daarvan op ons beleid

  Samen maatregelen ontwikkelen voor sociale veiligheid

  In de nacht van 6 maart 2015 is een NS-conductrice zeer ernstig mishandeld in de trein van Schiphol naar Hoofddorp. Deze mishandeling is voor de NS-directie en vakbonden aanleiding geweest om de noodklok te luiden over agressie tegen NS-medewerkers. NS verklaarde tegen de grenzen aan te lopen van wat er van NS redelijkerwijs verwacht mag worden. Daarom pakken we dit samen met onze partners op. Met ProRail, vakbonden (VVMC, CNV Spoor, FNV Spoor) en de OR van NS Reizigers is in overleg met de rijksoverheid een pakket aan extra maatregelen ontwikkeld om agressie in treinen en op stations tegen te gaan. Daarnaast besteedt NS jaarlijks ruim € 100 miljoen aan veiligheidsmaatregelen. Onder meer voor een eigen veiligheidscentrale, cameratoezichtruimtes, weerbaarheidstrainingen en de inzet van veiligheidspersoneel. Verder zijn de kosten van de sociale veiligheidstaken van de hoofdconducteurs hieraan toegerekend.

  In 2013 en 2014 werkte NS al samen met partners aan agressie op het spoor in de publiekscampagne ‘Handen af’. Uit cijfers blijkt dat het aantal meldingen van NS-personeel van agressie (fysiek geweld, spugen en bedreigingen) nu gedaald is ten opzichte van de zelfde periode vorig jaar.