Groeiproces

NS ziet de impactberekening als groeiproces. 2015 stond met name in het teken van het meer robuust maken van de onderliggende data, verfijningen van de systematiek en verdere integratie in onze organisatie. Er vond geen uitbreiding plaats van ketenscope of kwantificeerbare thema’s. In 2016 leggen we de focus op het verder integreren van de maatschappelijke impactberekening in investeringsbeslissingen.

Om de resultaten in de juiste context te kunnen plaatsen, publiceren we de methodiek, de uitgangspunten en de gemaakte keuzes op www.ns.nl/mvoberekeningen. Hiermee wil NS andere bedrijven inspireren en bijdragen aan de ontwikkeling van een standaard voor het berekenen van maatschappelijke impact. In 2015 werd NS uitgenodigd door Yale om een studycase te ontwikkelen over het berekenen van maatschappelijke waarde. Dit wordt in 2016 onderdeel van het curriculum. Ook draagt NS bij aan een standaard voor impactanalyse door deel te nemen aan het initiatief ’Sociale Waardecreatie’ van De Groene Zaak, een Nederlandse partner van de World Business Council for Sustainable Development.

Wijzigingen systematiek 2014

Zoals in de methodologiebeschrijving staat, is op een aantal gebieden de methodiek aangepast of verfijnd. Dit heeft op een aantal gebieden geleid tot aanpassingen van de vergelijkende cijfers over 2014. De gebieden met de grootste impact zijn:

  • mobiliteit: berekening op basis van reizigerskilometers (2014 was € 7,0 miljard; 2014 wordt € 6,8 miljard)

  • milieu-impact: vermeden emissies, aanpassing aannames ten aanzien van keuzereizigers (2014 was € 96 miljoen; 2014 wordt € 121 miljoen).