Methodologie, scope en uitgangspunten

  • Overzicht methodologie: de methodologie voor de impactanalyse is gericht op het identificeren van negatieve en positieve milieu- en sociaaleconomische impact door NS en het waarderen van deze impact in maatschappelijke kosten en baten.

  • Waardering van maatschappelijke impact: Voor de geselecteerde thema’s is beoordeeld of het haalbaar is om het thema te kwantificeren met beschikbare data en waarderingsgrondslagen, anders is het thema kwalitatief opgenomen (zoals diversiteit). Het gaat hier om een waardering van maatschappelijke kosten en baten die buiten de financiële resultaten vallen. Voor de waardering wordt gebruik gemaakt van externe (wetenschappelijke) onderzoeken en onze eigen data.

  • Reikwijdte: Deze impactanalyse richt zich enkel op de Nederlandse activiteiten van NS, deze zijn zo volledig mogelijk meegenomen.

  • Verwijzing methodologie en scope: Voor een gedetailleerde beschrijving van de methodologie en reikwijdte per thema, zie www.ns.nl/mvoberekeningen.

  • Wijzigingen: Ten opzichte van 2014 is de scope van de maatschappelijke impactanalyse uitgebreid met scope 3 emissies en relatieve positieve impact voor geluid en landgebruik. Daarnaast zijn de meetmethoden verbeterd voor drukte, vertragingen, keuzereizigers en arbeidsveiligheids incidenten (LTI’s). Bij drukte, vertragingen, initiele wachttijd, keuzereizigers, opleidingen en emissiefactoren van SO2, NOx en PM10 is de nieuwe methodiek met terugwerkende kracht toegepast in berekeningen in 2014, waardoor de getallen voor reistijd, emissies, opleidingen en relatieve positieve impact veiligheid en emissies tov de auto zijn gewijzigd ten opzichte van de getallen gepubliceerd in het jaarverslag 2014. Er zijn betere emissiefactoren gepubliceerd voor de andere verontreinigingen dan CO2, wat de impact van emissies verhoogd. Dit is ook voor 2014 opnieuw berekend en wijkt dus af van de eerder gepubliceerde getallen.

  • Per jaar wordt een correctiefactor voor inflatie meegenomen.

  • Uitgangspunten ketenimpact en impact van de trein ten opzichte van de auto: NS werkt op veel thema’s samen met partners aan verbetering van resultaat en maatschappelijke impact. Met ProRail verbeteren we bijvoorbeeld spoorwegveiligheid, punctualiteit en reistijd. Ondanks dat voor veel thema’s een deel van de impact aan ketenpartners is toe te wijzen, doen we dit nu nog niet in de berekening. We kijken naar methodes om een verdeling wel mee te nemen in volgende publicaties. De positieve en negatieve impact presenteren we per thema afzonderlijk, aangezien het niet mogelijk is om deze direct met elkaar te verrekenen omdat de positieve impact vaak wordt weergegeven ten opzichte van vervoer met de auto.