Algemene toelichting

Verslaggevende entiteit

NV Nederlandse Spoorwegen is gevestigd te Utrecht in Nederland.

Het geconsolideerde halfjaarbericht van de vennootschap over het eerste halfjaar van 2016 omvat de vennootschap en haar dochterondernemingen (tezamen te noemen de “Groep”) en het belang van de Groep in deelnemingen en vennootschappen waarover gezamenlijk met derden zeggenschap wordt uitgeoefend. NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep die op haar beurt de houdstermaatschappij is van de werkmaatschappijen die de verschillende bedrijfsactiviteiten van het concern uitvoeren.

Overeenstemmingsverklaring

Dit verkorte geconsolideerde halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving. Het bevat niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2015 van de Groep te worden gelezen.

Dit verkorte geconsolideerde halfjaarbericht is opgesteld door de directie en op 16 augustus 2016 besproken en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Dit verkorte geconsolideerde halfjaarbericht is beoordeeld door Ernst & Young Accountants LLP, maar niet gecontroleerd.

Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

Tenzij hierna anders wordt vermeld, zijn de in dit verkorte geconsolideerde tussentijdse bericht toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving van de Groep dezelfde als toegepast in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2015. De per 1 januari 2016 gewijzigde IFRS standaarden hebben geen materiële invloed gehad op de halfjaarcijfers.

Schattingen en beoordelingen

De opstelling van halfjaarberichten vereist oordeelsvorming door de leiding, die schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen voor financiële verslaggeving en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en de omvang van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die, gegeven de omstandigheden, als redelijk worden beschouwd. De werkelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen afwijken.

Correctie mechanisme HRN concessie

In de uitvoeringsovereenkomst met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een aantal correctie mechanismen opgenomen ter vaststelling van de concessieprijs. De correctie die betrekking heeft op de gemiddelde rentabiliteit gedurende de concessie wordt als vordering verantwoord op het moment dat conform de berekeningssystematiek, zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst, het recht ontstaat. Als gevolg van nadere inzichten zal het correctiemechanisme met betrekking tot de gemiddelde rentabiliteit gedurende de concessie lineair worden verantwoord over de concessieduur in plaats van verantwoording op het moment dat het recht op correctie ontstaat. Dit is overeenkomstig de overige (éénmalige) betalingen uit hoofde van de overeenkomst. Deze wijziging heeft geen invloed op de vergelijkende cijfers, daar in 2015 geen correctie is verantwoord.

Tenzij hierna anders wordt vermeld, zijn bij het opstellen van dit geconsolideerde halfjaarbericht de gebruikte belangrijke, door het management gevormde oordelen bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving van de Groep en de gebruikte belangrijkste schattingsbronnen gelijk aan de oordelen en bronnen die zijn toegepast bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2015.

Financieel risicobeheer

De doelstellingen en het beleid van de Groep op het gebied van het financieel risicobeheer komen overeen met de doelstellingen en het beleid die in de geconsolideerde jaarrekening 2015 zijn uiteengezet.

Reële waarde versus boekwaarde

De in de balans opgenomen boekwaarden van financiële activa en verplichtingen wijken niet materieel af van de reële waarde.

Update strategische ontwikkelingen

In het eerste halfjaar 2016 is NS gestart met de invulling van de nieuwe strategie zoals gedefinieerd in Spoorslag beter – Strategie NS 2016 – 2019. In de strategie zijn drie kernactiviteiten gedefinieerd: (1) leveren van treindiensten op het hoofdrailnet, (2) zorgen voor stations, en (3) bijdragen aan de deur-tot-deur reis. Op termijn wordt afscheid genomen van Qbuzz, en op regionale spoorconcessies wordt niet langer geboden. Er wordt gekozen voor gerichte groei in het buitenland in een beperkt aantal landen. Hiernaast wordt op termijn grotendeels afscheid genomen van retail en vastgoed dat niet direct dienstbaar is aan de transfer-, keten-, verblijf- of commerciële voorzieningen voor de reizigers.

Overeenkomstig de gecommuniceerde strategie is op 11 juli 2016 het verkooptraject van de deelneming Qbuzz B.V. gestart. Op dit moment is het proces omtrent verkoop nog dusdanig onzeker dat classificatie als held-for-sale nog niet aan de orde is. Door afscheid te nemen van Qbuzz kan NS zich de komende jaren nadrukkelijker richten op haar kernactiviteiten en het maakt eveneens de samenwerking met regionale vervoerders en lokale overheden minder gecompliceerd.

In het eerste halfjaar van 2016 is een aantal vastgoedobjecten verkocht met een een verkoopresultaat van € 12 miljoen. Dit resultaat is verwerkt in het aandeel in resultaat investeringen volgens de equity-methode.

De overige strategische ontwikkelingen hebben per 30 juni 2016 niet geresulteerd in waardeverminderingen, dan wel wijzigingen in classificatie van balansposten.

In het eerste halfjaar van 2016 hebben geen acquisities of verkopen plaatsgevonden.