4 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Onregelmatigheden

ACM

In het besluit van 6 maart 2015 heeft ACM geconcludeerd dat NS artikelen 67 en 71 van de Spoorwegwet (“Spw”) heeft overtreden (het “ACM-Besluit”) door in het kader van de aanbesteding Limburg geen redelijk aanbod te doen voor wat betreft (locaties voor)  servicebalies, pauzelocaties, noodknopvoorzieningen, CICO-palen en voor energiekosten, afhandeling van storingen en reisinformatie (artikel 67 Spw.). Daarnaast concludeert ACM dat NS concurrentiegevoelige informatie van onder meer Veolia heeft gedeeld met Abellio en QBuzz (artikel 71 Spw.).

ACM heeft vervolgens verder onderzoek verricht naar mogelijk misbruik van economische machtspositie door NS en haar dochterondernemingen in het kader van de aanbesteding Limburg op grond van de  Mededingingswet en de Europese mededingingsregels. Begin juli 2016 heeft ACM aan NS een onderzoeksrapport toegezonden, waarin zij de positie inneemt dat NS misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie en daarmee de mededingingsregels heeft overtreden. Nu krijgt NS de mogelijkheid zich uit te laten over de stellingen die ACM in het onderzoeksrapport naar voren brengt en daarover schriftelijk en mondeling haar zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens zal ACM een besluit te nemen.

In het besluit dat ACM zal nemen, kan aan NS een boete worden opgelegd. Een mogelijke boete die door ACM zou kunnen worden opgelegd zal zijn gebaseerd op een percentage van de betrokken omzet, met als wettelijk maximum 10% van de  geconsolideerde omzet. Een mogelijke boete heeft een bandbreedte van nihil tot genoemd wettelijk maximum. In dit stadium is NS niet in staat om de omvang van een mogelijke boete betrouwbaar in te schatten en is derhalve geen voorziening gevormd. Tegen een boetebesluit kan bezwaar, beroep en hoger beroep worden ingesteld.

Veolia

Veolia heeft (o.a.) NS en een aantal met haar verbonden ondernemingen op 22 juli 2016 gedagvaard in verband met gedragingen van deze partijen rondom de aanbesteding 'Concessie Limburg 2016-2031'.  Veolia vordert in deze procedure, voor zover relevant voor NS en de met haar verbonden ondernemingen, kort gezegd: (i) een verklaring voor recht dat zij tegenover Veolia hoofdelijk aansprakelijk zijn wegens beweerdelijk onrechtmatig handelen jegens Veolia in verband met voornoemde aanbesteding, (ii) een veroordeling tot vergoeding van de geleden en nog te lijden schade nader op te maken bij staat als gevolg van dit handelen, en (iii) een vordering die hen verbiedt informatie te gebruiken die van Veolia zou zijn gestolen. De onderbouwing en hoogte van de schade die door Veolia geleden zou zijn, zijn door Veolia niet voldoende concreet gemaakt. De uitkomst van de gerechtelijke procedure (en daardoor een eventueel voor toewijzing vatbare schadevergoeding) is op dit moment onzeker, niet betrouwbaar in te schatten en derhalve niet voorzien.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (Functioneel Parket s'-Hertogenbosch) is in 2015 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar mogelijke strafbare feiten in verband met de aanbesteding voor het openbaar vervoer in Limburg. Het onderzoek is gericht op feiten en omstandigheden rondom een vermeende constructie inzake het bekendmaken van bedrijfsgeheimen. Onder meer de vennootschappen NS Groep NV, Qbuzz B.V., Abellio Transport Holding B.V. en Abellio Nederland B.V. zijn als verdachte aangemerkt. In februari 2016 heeft de NS Groep N.V. het eind proces-verbaal met betrekking tot het strafrechtelijke onderzoek ontvangen. Het OM heeft inmiddels besloten NS Groep N.V. te gaan dagvaarden en de zaken tegen Qbuzz B.V., Abellio Transport Holding B.V. en Abellio Nederland B.V. buitengerechtelijk af te willen doen. Op welke wijze dit zal gebeuren en welke financiële consequenties dit zal hebben (hoogte boete, transactie etc.) valt op dit moment dan ook niet betrouwbaar vast te stellen. Als gevolg hiervan is geen voorziening opgenomen.

Overig

Het inherente risico bestaat dat naar aanleiding van de geconstateerde onregelmatigheden nog aanvullende claims worden ontvangen. De hierboven genoemde claims kunnen een materiële impact hebben op het resultaat en vermogen van NS. Omdat de uitkomsten hiervan op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat zijn hiervoor geen voorzieningen getroffen.

Investeringsverplichtingen

Eind juni 2016 heeft de Groep investeringsverplichtingen uitstaan voor een bedrag van € 703 miljoen (31 december 2015: € 838 miljoen), voornamelijk voor aankoop van rollend materieel en investeringen in stationsomgevingen.

Verplichting inzake energie Nederland

In 2014 heeft de Groep met Eneco een tienjarig contract (2015-2024) afgesloten voor de levering van de groene tractie-elektriciteit aan het materieelpark in Nederland. Per 30 juni 2016 bedraagt de afnameverplichting € 224 miljoen (31 december 2015 € 207 miljoen).