Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve

In de herwaarderingsreserve is een bedrag van € 6 miljoen inbegrepen, die is ontstaan als gevolg van een herwaardering naar reële waarde van een uitbreiding van een bestaand belang in 2012.

Overige reserves

(in miljoenen euro's)

Reserve omrekenings-verschillen

Afdekkings- reserve

Reële waarde reserve

Actuariële reserve

Herwaarderings- reserve deelnemingen

Algemene reserve

Totaal overige reserves

Stand per 1 januari 2014

1

-28

-

2

17

2.083

2.075

        

Mutaties herwaarderingsreserves

4

-11

-

2

-1

 

-6

Uitgekeerd dividend

     

-

-

Resultaat over voorgaande verslagperiode

     

-43

-43

Overige mutaties

     

-2

-2

 

4

-11

-

2

-1

-45

-51

        

Stand per 31 december 2014

5

-39

-

4

16

2.038

2.024

        

Mutaties herwaarderingsreserves

3

-4

-

13

11

 

23

Uitgekeerd dividend

     

-48

-48

Resultaat over voorgaande verslagperiode

     

180

180

Overige mutaties

     

-

-

 

3

-4

-

13

11

132

155

        

Stand per 31 december 2015

8

-43

-

17

27

2.170

2.179

Ultimo 2015 is in de overige reserves een wettelijke reserve inbegrepen voor onderzoeks- en ontwikkelingskosten van € 121 miljoen (2014: € 92 miljoen). Als gevolg van de aard van de activiteiten van NS Insurance is een bedrag van € 41 miljoen niet vrij uitkeerbaar.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Tegen de NV Nederlandse Spoorwegen en geconsolideerde deelnemingen zijn, anders dan vermeld in noot 28, geen vorderingen ingesteld die niet op een adequate manier in de balans zijn verwerkt.

Met uitzondering van Qbuzz zijn alle tot de Groep behorende Nederlandse dochterondernemingen voor de vennootschapsbelasting gevoegd in de fiscale eenheid NV Nederlandse Spoorwegen, met uitzondering van buitenlandse concernonderdelen. Dientengevolge is NV Nederlandse Spoorwegen hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de in de fiscale eenheid opgenomen dochterondernemingen.

Belangrijkste deelnemingen

NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep NV. NS Groep NV is de enige dochteronderneming van NV Nederlandse Spoorwegen. Voor een overzicht van de deelnemingen wordt hier verwezen.

Utrecht, 18 februari 2016

Raad van commissarissen Raad van bestuur

Mevrouw T.M. Lodder

R.H.L.M. van Boxtel

 

Voorzitter

CEO

 
   

Mevrouw I.M.G. Jankovich

E.M. Robbe

 
 

CFO

 
   

J.J.M. Kremers

Mevrouw S. Zijderveld

 
 

CGRC

 
   

P. Rosenmöller

  
   

G. van de Aast