1 Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

De overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(in miljoenen euro's)

30 juni
2015

31 december
2015

Tot de vaste activa behorende overige financiële activa

  

Voor verkoop beschikbare financiële activa

94

132

Tot einde looptijd aangehouden financiële activa

66

149

Deposito's

1

1

Financiële leases

31

32

Overige financiële vaste activa

31

26

Totaal

223

340

   

Tot de vlottende activa behorende overige financiële activa

  

Deposito's

197

270

   

Totaal

197

270

Per 31 december 2015 was onder de overige financiële vaste activa een verstrekte lening aan HTM Personenvervoer N.V. in de vorm van cumulatief preferente aandelen opgenomen, welke onderverdeeld is in reële waarde van een lening (€ 26 miljoen) en reële waarde van een optie van € 4 miljoen.

NS heeft op 30 juni de optie geëffectueerd in de samenwerkingsovereenkomst met HTM Beheer B.V. Als gevolg hiervan is het aandelenkapitaal in HTM Personenvervoer N.V. terug verkocht aan HTM Beheer B.V. De resulterende vordering op HTM bestaande uit de nominale waarde onder aftrek van reeds ontvangen rendement is per 30 juni 2016 opgenomen onder de kortlopende vorderingen.

Geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen € 826 miljoen per 30 juni 2016 (€ 671 miljoen per 31 december 2015).