Veiligheid

Omschrijving

Het risico betreft een ernstig veiligheidsincident met reizigers en/of medewerkers. Veiligheid omvat spoorwegveiligheid, arboveiligheid, brandveiligheid, voedselveiligheid en sociale veiligheid op het station en in de trein. Terreurdreiging valt hier ook onder.

Toelichting

Gezien het belang voor de bedrijfsvoering blijft veiligheid een voortdurend aandachtspunt. NS wil haar reizigers en personeel op een veilige manier vervoeren en laten verblijven op stations.

Maatregelen

NS heeft in 2015 extra maatregelen genomen om de veiligheid verder te verbeteren. Voor spoorwegveiligheid werkt NS aan het samenbrengen van kennis en ervaringen in één veiligheidsmanagementsysteem. Daarnaast loopt er een verbeterprogramma om de passages van stoptonende seinen verder te reduceren. We werken ketenprocessen en afwegingskaders over de afhandeling van bepaalde veiligheidssituaties rondom het spoor verder uit. Tevens is er een ‘safety control board’. Ten aanzien van het vergroten van de sociale veiligheid heeft NS een akkoord met de vakbonden met meerdere maatregelen, waaronder meer cameratoezicht, bodycams en dubbele bemensing op bepaalde tijden en trajecten. Over terreurdreiging voert NS nauw overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTBV) en veiligheidsdiensten. Daarnaast hebben we het draaiboek geactualiseerd over hoe NS omgaat met terreurdreiging, dan wel met een terroristische aanslag. Tot slot zijn NS- medewerkers geïnstrueerd over waar ze op moeten letten en hoe ze dienen te handelen in dergelijke situaties.
In 2015 hebben we voor arboveiligheid een NS-brede aanpak gekozen. Dit heeft geleid tot minder incidenten met betrekking tot arboveiligheid.

Trend beheersing

Veiligheid van onze medewerkers en reizigers staat hoog in het vaandel. De beheersing was al goed en is door de genoemde extra maatregelen verbeterd. Ondanks de genomen maatregelen kan NS niet uitsluiten dat veiligheidsincidenten plaatsvinden.

Restrisico

De huidige maatregelen zijn voldoende, de effectiviteit van maatregelen en eventuele nieuwe ontwikkelingen volgens we vanwege het karakter van dit risico kritisch. Het huidige risicoprofiel sluit aan op het gewenste risicoprofiel. Op dit moment is er geen aanleiding om extra maatregelen te implementeren op het gebied van veiligheid.