Concernrisico’s

Als onderdeel van het businessplanproces heeft de Executive Committee (ExCo) de belangrijkste concernrisico’s (8) vastgesteld op basis van onder andere de geïdentificeerde risico’s in de bedrijfsonderdelen. Hierbij heeft de ExCo gekeken naar de relatie met het realiseren van de strategische doelstellingen (zie hoofdstuk Onze strategie) en de materiële thema’s die zijn benoemd (zie hoofdstuk Dialoog met onze stakeholders). De concernrisico’s staan in de risicomatrix.

De 8 risico’s komen hieronder uitgebreid aan bod, evenals de mutaties in het risicoprofiel ten opzichte van 2014. Voor de financiële risico’s verwijzen wij tevens naar het hoofdstuk Financieel risicobeheer in de Jaarrekening.

Mutaties in concernrisico’s ten opzichte van 2014

Ten opzichte van de concernrisico’s in 2014 heeft NS wijzigingen doorgevoerd.

Afgevoerde risico’s

Arbeidsonrust is afgevoerd als concernrisico, onder andere omdat de CAO-onderhandelingen succesvol zijn afgerond. Ook hebben we diverse maatregelen genomen die de sociale veiligheid vergroten. Daarnaast zijn reeds maatregelen in de organisatie geïmplementeerd om goed om te gaan met arbeidsonrust mocht zich dat toch voordoen als gevolg van eventuele nieuwe ontwikkelingen. Zo is er onder andere constructief overleg tussen NS en bonden, alsmede tussen bestuur en centrale ondernemingsraad.

Nieuwe risico’s

Het risico ten aanzien van Gelijk speelveld, Ethics & compliance is nieuw en opgenomen naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de aanbesteding van de concessie in Limburg.

Ongewijzigde of anders gerubriceerde risico’s

De overige genoemde concernrisico’s in 2014 zijn ook in 2015 nog een concernrisico. In sommige gevallen staan deze risico’s bij een andere omschrijving van het risico. Dat is hieronder aangegeven. Tussen haakjes is de nummering van het risico aangegeven.

Risico 2014

Ondergebracht bij risico

Complexiteit externe omgeving

HRN-concessie (1) en Abellio op ‘arm’s length’ (2)

Financiële positie NS

Financieel rendement (6)

Internationale groeistrategie

Abellio op ‘arm’s length’ (2)

Infrastructuur

Performance (3)

Portfoliokeuzes

Verandertrajecten (4)

Implementatie HSL-aanbod

HRN-concessie (1) en Performance (3)

Grote verstoringen

Performance (3)

Materieeltekort

Performance (3)

Veiligheidsincident

Veiligheid (6)

Terreurdreiging

Veiligheid (6)

ICT-continuïteit

Betrouwbaarheid IT (5)

Toelichting concernrisico’s 2015 en in de toekomst

In onderstaand overzicht hebben we de concernrisico’s toegepast op de COSO-risicogebieden die NS hanteert. Het overzicht benoemt per concernrisico de belangrijkste maatregelen, geeft de trend omtrent de beheersing aan en zet het gewenste risicoprofiel ( ) af tegen het huidige risicoprofiel ( ). De actuele performance is gebruikt om een inschatting te maken van het huidige risicoprofiel.

NS prioriteert op basis van het bovenstaande overzicht het mitigeren van de performance-, financiële-, verandertraject- en ethics & compliance risico’s.