Bedrijfslasten

(in miljoenen euro's)

2015

2015

2014

2014

 

%

%

Lonen en sociale lasten

1.680

34%

1.375

36%

Overige personeelskosten

69

1%

71

2%

Inhuur personeel

124

3%

100

3%

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

330

7%

332

8%

Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

504

10%

473

12%

Geactiveerde productie eigen bedrijf

-115

-2%

-137

-4%

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

481

10%

450

12%

Infraheffing en concessievergoeding

852

17%

779

20%

Overige bedrijfslasten

951

19%

420

11%

Bedrijfslasten

4.876

100%

3.863

100%

De bedrijfslasten van NS stegen van € 3.863 miljoen in 2014 naar € 4.876 miljoen in 2015 vooral door de start van de ScotRail concessie.

Lonen en salarissen

De lonen en sociale lasten zijn gestegen van € 1.375 miljoen in 2014 naar € 1.680 miljoen in 2015. Dit komt hoofdzakelijk door een toename van het aantal medewerkers van 4.786 fte na de start van de ScotRail concessie. Daardoor steeg het totale aantal fte van 25.532 naar 30.565 ultimo 2015. De lonen en salarissen voor de medewerkers in Nederland stegen met 2,7% mede als gevolg van de in 2015 afgesloten CAO. Voor medewerkers die vallen onder de NS CAO en andere CAO’s is in 2015 € 96 miljoen pensioenpremie betaald (2014 € 57 miljoen). Voor medewerkers onder de NS CAO geldt dat de afgedragen pensioenpremie voor twee derde deel voor rekening van de onderneming komt en voor een derde van de medewerkers.

Infraheffing en concessievergoeding

De gebruiksvergoeding voor de railinfrastructuur (infraheffing en concessievergoeding) is in totaal met € 73 miljoen gestegen naar € 852 miljoen (2014: € 779 miljoen). De gebruiksvergoeding voor de Nederlandse railinfrastructuur is gedaald van € 394 miljoen in 2014 naar € 375 miljoen in 2015. De gebruiksvergoeding in het Verenigd Koninkrijk bedroeg € 443 miljoen (2014: € 357 miljoen) en voor de Duitse railinfrastructuur bedroeg deze € 34 miljoen (2014: € 28 miljoen).

Overige posten

De afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen zijn nagenoeg gelijk gebleven aan 2015. Er zijn geen significante bijzondere waardeverminderingen geweest in 2015. De kosten voor het gebruik van grond- en hulpstoffen, voorraden en energie, uitbesteed werk zijn ook op hetzelfde niveau als in 2014 gebleven.

De overige bedrijfslasten zijn in 2015 gestegen met € 531 miljoen ten opzichte van 2014. Dit komt vooral door de start van de ScotRail concessie en onder deze post zijn in 2014 incidentele baten en lasten verantwoord, die zich niet meer hebben voorgedaan in 2015.