Diversiteit & inclusie

NS wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dat kan door de werkvloer en het management een afspiegeling van de samenleving te laten zijn. NS zorgt daarom voor een diverse en inclusieve organisatie. In de nieuwe CAO hebben we daarover afspraken gemaakt. We stimuleren het aantrekken en behouden van vrouwen, niet-westerse medewerkers en mensen met een afstand tot arbeidsmarkt. Dat verwachten we ook van onze leveranciers.

Vrouwen in de top

In 2015 bestond 25% van het seniormanagement van NS uit vrouwen. 14% van de Executive Committee was vrouw. Van de raad van commissarissen was afgelopen jaar 36% vrouw en 67% van de remuneratiecommissie. De raad van bestuur kende geen vrouwelijk lid. Met de komst van een nieuw, derde lid van de raad van bestuur per 1 februari is deze vanaf dan voor een derde vrouw.

Mensen met een arbeidsbeperking

Volgens CAO-afspraak lieten we het afgelopen jaar ongeveer 40 personen met een arbeidsbeperking werkervaring opdoen. Hierbij gaat het om Wajongers, SW’ers en eigen medewerkers met een arbeidshandicap. In de nieuwe CAO hebben we afgesproken om 200 duurzame banen voor deze doelgroep te creëren. NS doet hier veel ervaring mee op en wordt door grote werkgevers en ministeries regelmatig uitgenodigd om die te delen.

Niet-westerse medewerkers

NS streeft ernaar het aantal niet-westerse medewerkers te vergroten, met name op leidinggevende posities en in hogere salarisschalen. Zo is NS afgelopen jaar gestart met keuzebeïnvloeding van leidinggevenden. Zo proberen we bij externe vacatures 25% van de kandidaten in de laatste selectieronde uit niet-westerse allochtonen te laten bestaan.

Voormalige vluchtelingen

NS is nauw betrokken bij de stichting UAF, die hoger opgeleide vluchtelingen ondersteunt bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. In 2015 stelde NS, vanuit een pilot, 4 betaalde werkervaringsplaatsen voor mensen met een vluchtelingenachtergrond beschikbaar. Zij konden zo werkervaring opdoen en mogelijk doorstromen naar een baan. De succesvolle pilot is in onze CAO verankerd: ieder jaar stelt NS 5 betaalde werkervaringsplaatsen voor vluchtelingen beschikbaar. Dit doen we omdat we geloven in de toegevoegde waarde van mensen met een vluchtelingenachtergrond. Ze verruimen ons perspectief en bieden een extra internationale focus. CFO Engelhardt Robbe is vanuit NS ambassadeur voor UAF, hij zet zich in voor een betere positie van UAF-cliënten in het bedrijfsleven. In november 2015 was NS gastheer van een symposium voor werkgevers en hoogopgeleide vluchtelingen over werkervaringsplaatsen voor vluchtelingen.