Geconsolideerde balans per 31 december 2015

vóór resultaatbestemming

 

(in miljoenen euro's)

31 december 2015

31 december 2014

 

Activa

  

11

Materiële vaste activa

3.296

3.157

12

Vastgoedobjecten

194

196

13

Immateriële vaste activa

225

174

14

Investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode

183

185

15

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

340

226

16

Latente belastingvorderingen

278

295

 

Totaal vaste activa

4.516

4.233

    

17

Voorraden

138

119

15

Overige beleggingen

270

223

18

Debiteuren en overige vorderingen

659

499

 

Te vorderen winstbelasting

32

32

19

Geldmiddelen en kasequivalenten

671

775

 

Totaal vlottende activa

1.770

1.648

    
 

Totaal activa

6.286

5.881

    
 

Eigen vermogen en verplichtingen

  

20

Eigen vermogen

  
 

Geplaatst aandelenkapitaal

1.012

1.012

 

Reserves

2.179

2.024

 

Onverdeeld resultaat

118

180

 

Totaal groepsvermogen

3.309

3.216

 

Minderheidsbelang derden

-

-

 

Eigen vermogen

3.309

3.216

    

21

Aan komende jaren toe te rekenen baten

263

112

22

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

440

867

23

Personeelsbeloningen

30

33

24

Voorzieningen

155

140

25

Overlopende posten

55

1

16

Latente belastingverplichtingen

168

169

 

Totaal langlopende verplichtingen

1.111

1.322

    

22

Leningen en overige financiële verplichtingen

488

60

 

Verschuldigde winstbelasting

22

8

26

Crediteuren en overige schulden

1.060

868

27

Vooruitontvangen baten

260

372

24

Voorzieningen

36

35

 

Totaal kortlopende verplichtingen

1.866

1.343

 

Totaal verplichtingen

2.977

2.665

 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

6.286

5.881