Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2015

Algemene informatie

NV Nederlandse Spoorwegen is gevestigd te Utrecht in Nederland. De geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar 2015 omvat de vennootschap en haar dochterondernemingen (hierna te noemen Groep) en het belang van de Groep in deelnemingen en vennootschappen waarover gezamenlijk met derden zeggenschap wordt uitgeoefend. NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep NV die op haar beurt de houdstermaatschappij is van de werkmaatschappijen die de verschillende bedrijfsactiviteiten van het concern uitvoeren. De cijfers volgens de geconsolideerde jaarrekening van NS Groep NV zijn gelijk aan die van geconsolideerde cijfers van NV Nederlandse Spoorwegen. De werkmaatschappijen van NS Groep NV staan hier vermeld.

De activiteiten van de Groep betreffen voornamelijk vervoer van reizigers, beheer en ontwikkeling van vastgoed en stationslocaties.

De geconsolideerde jaarrekening is in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS) en de interpretaties daarvan die door de International Accounting Standards Board (IASB) zijn vastgesteld en door de Europese Unie zijn aanvaard. De raad van bestuur heeft op 18 februari 2016 de jaarrekening opgemaakt. De raad van commissarissen heeft in het preadvies aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geadviseerd de jaarrekening ongewijzigd vast te stellen. Directie en commissarissen hebben op 18 februari 2016 toestemming gegeven voor publicatie van de jaarrekening. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 3 maart 2016 zal de vaststelling van deze jaarrekening aan de orde zijn.

In noot 32 zijn de waarderingsgrondslagen opgenomen die gehanteerd zijn bij het opmaken van de jaarrekening.

Acquisitie en verkopen van bedrijven

De Groep heeft op 31 december 2015 de aandelen van Trans Links Systems BV (TLS) vervreemd. De totale verkoopopbrengst bedraagt € 42 miljoen. Deze is gebaseerd op de oorspronkelijke kapitaalinbreng van de Groep in TLS onder aftrek van dividendontvangsten. Het resultaat 2015 vanuit de deelneming TLS bedraagt € 36 miljoen en is verantwoord onder “Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode”. De verkoopopbrengst is voor een bedrag van € 6 miljoen gefinancierd door middel van een achtergestelde lening aan nieuw opgerichte coöperatie.