8. Overige bedrijfslasten

Tot de overige bedrijfslasten behoren onder meer verzekeringen, kosten van huisvesting en inventaris, honoraria controlerend accountant, publiciteitskosten, huur- en leasekosten bedrijfsmiddelen en dotaties aan voorzieningen. De sterke stijging van de overige bedrijfslasten wordt met name veroorzaakt door éénmalige baten in 2014 als gevolg van mutaties aan voorzieningen én de start van de ScotRail concessie in de loop van 2015.

Honoraria controlerend accountant

(in miljoenen euro's)

2015

2014

Wettelijke controles

1,7

1,3

Andere assuranceopdrachten

0,4

0,1

Belastingadviesdiensten

-

-

Overige dienstverlening

-

-

Totaal

2,1

1,4

De honoraria controlerend accountant bevat de honoraria van zowel de diensten in Nederland als die van het buitenlandse netwerk.