18. Debiteuren en overige vorderingen

(in miljoenen euro's)

31 december 2015

31 december 2014

Vorderingen op opdrachtgevers uit onderhanden projecten

1

6

Debiteuren

227

182

Nog te factureren opbrengsten

106

98

Overige belastingen en sociale lasten

33

25

Overige vorderingen

292

188

Totaal

659

499

Onder de debiteuren en overige vorderingen is een bedrag opgenomen van € 16 miljoen (2014: € 22 miljoen) met betrekking tot verbonden partijen.

Het met debiteuren en overige vorderingen (exclusief onderhanden projecten in opdracht van derden) samenhangende kredietrisico alsmede de bijzondere waardeverminderingsverliezen staan vermeld in noot 29.

Onder overige vorderingen is het kortlopende deel van de vordering (€ 120 miljoen) op het Spoorwegpensioenfonds opgenomen.

Onderhanden werk uit onderhanden projecten

(in miljoenen euro's)

31 december 2015

31 december 2014

Kosten onderhanden projecten

22

17

Gerealiseerde winsten en verliezen

-2

-4

 

20

13

Af: Gedeclareerde termijnen

23

7

 

-3

6

Opgenomen onder:

  

Vorderingen op opdrachtgevers uit onderhanden projecten

1

6

Vooruitontvangen bedragen onderhanden werken

-4

-

De crediteuren en overige schulden staan vermeld in noot 26.