19. Geldmiddelen en kasequivalenten

(in miljoenen euro's)

31 december 2015

31 december 2014

Kas- en banksaldi

671

774

Gebonden rekeningen

-

1

Totaal

671

775

De kas- en banksaldi staan volledig ter vrije beschikking.

Het renterisico van de Groep en een gevoeligheidsanalyse voor financiële activa en verplichtingen staan vermeld in noot 29.