26. Crediteuren en overige schulden

(in miljoenen euro's)

31 december 2015

31 december 2014

Vooruitontvangen bedragen uit onderhanden werken

4

-

Handelscrediteuren

227

162

Kortlopend deel van aan komende jaren toe te rekenen baten

10

10

Overige belastingen en sociale lasten

101

90

Overige schulden

464

361

Overlopende passiva

254

245

Totaal

1.060

868

Onder de overlopende passiva zijn de ontvangen gelden inzake overeenkomst FENS begrepen. Eind 2012 heeft NS van ProRail als gevolg van de uitwerking van het addendum op de raamovereenkomst FENS een bedrag ontvangen. De totale nog uitstaande verplichting (€ 88 miljoen) is beschikt middels projectbesluiten. Van deze post heeft naar verwachting circa € 36 miljoen een looptijd langer dan 1 jaar.

Daarnaast is onder de crediteuren en overige schulden een bedrag opgenomen van € 13 miljoen (2014: € 4 miljoen) met betrekking tot verbonden partijen.

Het liquiditeitsrisico van de Groep uit hoofde van handelscrediteuren en overige te betalen posten staan vermeld in noot 29.

Voor een nadere toelichting op de post vooruitontvangen bedragen uit onderhanden werken wordt verwezen naar noot 18.