Performance

Omschrijving

Het risico dat NS de dienstregeling op het HRN en de HSL niet conform concessie- en aanvullende afspraken uitvoert (o.a. niet tijdig, zitplaatskans en reinheid). Dit komt door meerdere onderliggende risico’s:

  • NS heeft onvoldoende vervoerscapaciteit en de bedrijfszekerheid van het huidige materieel is niet altijd conform de norm.

  • De spoorweginfrastructuur is niet robuust genoeg (ProRail).

  • Er kunnen op termijn (2020) technische problemen ontstaan met de ERTMS-interface tussen infrastructuur en trein en de logistieke complexiteit neemt toe als gevolg van verschillende ERTMS-versies.

  • In de toekomst loopt NS tevens het risico om onvoldoende gekwalificeerd rijdend- en onderhoudspersoneel te werven, dan wel te behouden.

Toelichting

Een goede operationele performance is cruciaal voor NS. Zonder verbetering kan zij haar belofte aan de klant niet waarmaken, met een negatief effect op de reputatie. Ook zal de financiële positie van NS verslechteren als gevolg van een minder aantrekkelijk product en daardoor komen investeringen onder druk te staan. Zoals hiervoor beschreven heeft dit ook impact op de strategische positie van Abellio en een nieuwe gunning van de HRN-concessie.

Maatregelen

Een ‘step change’ via continue verbetering van operationele processen en ketens is noodzakelijk om operationele prestaties structureel te verbeteren. We bereiken dit vooral via de lean-procesaanpak ‘Continu verbeteren’ en een intensievere ketensamenwerking met ProRail, NedTrain, NS Stations en andere OV-bedrijven. Eind 2015 is een pakket van korte termijn maatregelen aangekondigd om de drukte in de treinen in 2016 te mitigeren. Daarnaast nemen we op onderstaande aspecten specifieke maatregelen.

  • Op korte termijn wordt reservematerieel in dienst genomen, niet noodzakelijk onderhoud en revisies worden verspreid over een langere periode. Daarnaast wordt een deel van de zitplaatsen 1e klasse omgebouwd naar 2e klasse in de Sprinter Light Train.

  • NS investeert fors in nieuw materieel om de reizigersgroei te faciliteren. De komende jaren stromen er nieuwe Sprinters in van het type Flirt (eind 2016) en SNG (eind 2017). Er loopt een tender voor een nieuwe generatie Intercity’s (vanaf dienstregeling 2021). Daarnaast zet NS alternatief materieel in ter vervanging van de Fyra, zolang de Intercity Nieuwe Generatie nog niet is geleverd. Tevens reviseren we het DDM1-materieel.

  • NS optimaliseert de materieelbeschikbaarheid in de dagelijkse operatie door de onttrekking van materieel te minimaliseren en onderhoud goed uit te voeren. Diverse maatregelen dragen hieraan bij, zoals het project 4J’s (juiste trein, op de juiste plek, op het juiste moment en van de juiste kwaliteit), het project Pitstop (betere doorlooptijd bij herstel van storingen) en lean-trajecten voor efficiëntere en effectievere processen.

  • NS werkt intensief samen met het ministerie van IenM en ProRail om de infrastructuur te laten aansluiten op de beoogde groei in dienstregelingskilometers. We werken met ProRail intensief samen aan de introductie van ERTMS en de realisatie van de Lange Termijn Spooragenda.

  • NS onderzoekt samen met de bonden en de ondernemingsraad de mogelijkheden van productiviteitsverbeteringen.

Trend beheersing

Zoals beschreven heeft NS veel maatregelen genomen en komen er naar de toekomst toe ook nog de nodige maatregelen bij. De eerste resultaten van de pilots bij de projecten 4J’s en Pitstop zijn zeer goed. Bij verdere uitrol zal dit naar verwachting een positieve impact hebben op de onderhoud- en herstelwerkzaamheden. Instroom van de Flirt-treinen zal in 2016 plaatsvinden waardoor meer capaciteit beschikbaar komt. Onder andere door deze ontwikkelingen is de beheersing verbeterd. Op middellange termijn komt daar ook de instroom van SNG-materieel bij. Door de genomen en te nemen maatregelen is de beheersing verbeterd, al worden de effecten van de meeste maatregelen pas vanaf 2017 zichtbaar.

Restrisico

Ondanks de genomen maatregelen sluit het huidige risicoprofiel van de performance nog niet aan op het gewenste risicoprofiel. NS zal daarom de genomen maatregelen en de te nemen maatregelen met betrekking tot performance kritisch volgen. Indien nodig zullen we additionele beheersmaatregelen implementeren om binnen het gewenste risicoprofiel te komen.