Nieuwe standaarden en wijzigingen in standaarden

Nieuwe standaarden en en wijzigingen in standaarden die verplicht zijn met ingang van 2016 of later

De Groep heeft geen nieuwe standaarden, wijzigingen van bestaande standaarden of interpretaties vervroegd vrijwillig toegepast die pas met ingang van de jaarrekening over 2016 of later verplicht zijn.

De Groep onderzoekt momenteel de consequenties van de volgende nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen van bestaande standaarden, waarvan toepassing verplicht is met ingang van de jaarrekening over 2016 of later indien vermeld:

IFRS 9 Financiële Instrumenten

IFRS 9, gepubliceerd in juli 2015, vervangt de huidige regelgeving van IAS 39 Financiële instrumenten: Opname en Waardering. IFRS 9 bevat herziene regelgeving ten aanzien van de classificatie en waardering van financiele instrumenten, inclusief een nieuw verwacht kredietverlies model om bijzondere waardeverminderingen op financiele activa te berekenen, en nieuwe algemene hedge accounting vereisten. Ook de bepalingen van IAS 39 ten aanzien van opname en het niet meer opnemen van financiele instrumenten zijn overgenomen in de nieuwe richtlijn. IFRS 9 is effectief voor boekjaren die starten op of na 1 januari 2018, met de mogelijkheid tot eerdere invoering van de richtlijn. De Groep analyseert de potentiele impact op de geconsolideerde jaarrekening als gevolg van de toepassing van IFRS 9. Deze richtlijn is nog niet goedgekeurd door de EU.

IFRS 15 Omzet uit contracten met klanten

IFRS15 stelteen alomvattend kader voorhet bepalen of, hoeveel en wanneeropbrengsten opgenomen worden. Het vervangtde bestaanderegelgeving ten aanzien van omzetverantwoording, met inbegrip vanIAS 18 Opbrengsten, IAS11Onderhanden projecten en IFRIC13Loyaliteitsprogramma's.

IFRS 15 is effectief voor boekjaren die starten op of na 1 januari 2018, met de mogelijkheid tot eerdere invoering van de richtlijn. De Groep analyseert de potentiele impact op de geconsolideerde jaarrekening als gevolg van de toepassing van IFRS 15. Deze richtlijn is nog niet goedgekeurd door de EU.

IFRS 16 Leases

Op 13 januari 2016 is een nieuwe richtlijn IFRS 16 Leases gepubliceerd. Deze richtlijn moet verplicht worden toegepast vanaf 1 januari 2019. De boekhoudkundige behandeling van leasecontracten zal fundamenteel veranderen. IFRS 16 elimineert het huidige model van verwerking, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen financiële lease (on balance) en operationele leasing (off balance). In plaats daarvan komt er één model voor de verwerking, die vergelijkbaar is met de huidige financiële lease accounting.

De Groep zal de komend tijd de impact van de nieuwe richtlijn inventariseren. Naar verwachting zal deze richtlijn majeure impact hebben op de balans van de groep. Deze richtlijn is nog niet goedgekeurd door de EU.

Overig

De volgende nieuwe of aangepaste standaarden hebben geen signifcante impact op de geconsolideerde jaarrekening van de Groep:

  • IFRS 14 Overlopende posten uit hoofde van tariefregulering

  • Verwerking van de aankoop van belangen in gezamenlijke operaties (aanpassingen aan IFRS 11)

  • Verduidelijking van geaccepteerde methodes voor afschrijving en amortisatie (Aanpassingen van IAS 16 en IAS 38)

  • Equity methode in enkelvoudige jaarrekeningen (aanpassingen aan IAS 27)

  • Verkoop of bijdrage van activa tussen een investeerder en haar deelneming of joint venture (aanpassingen aan IFRS 10 en IAS 28)

  • Jaarlijkse IFRS verbeteringen cyclus 2012 -2014

  • Investeringsentiteiten: Toepassing van de consolidatie uitzondering (aanpassingen aan IFRS 10, IFRS 12 en IAS 28).

  • Disclosure initatief (aanpassingen aan IAS 1)