Verkorte geconsolideerde balans eindigend op 30 juni 2016 NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's)

Toelichting

30 juni 2016

31 december 2015

Activa

   

Materiële vaste activa

 

3.441

3.296

Vastgoedobjecten

 

186

194

Immateriële vaste activa

 

242

225

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

 

177

183

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

1)

223

340

Uitgestelde belastingvorderingen

 

268

278

Totaal vaste activa

 

4.537

4.516

Totaal vlottende activa

 

2.015

1.770

Totaal activa

 

6.552

6.286

    

Eigen vermogen en verplichtingen

   

Totaal eigen vermogen

2)

3.352

3.309

Aan komende jaren toe te rekenen baten

 

288

263

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

3)

380

440

Personeelsbeloningen

 

32

30

Voorzieningen

 

164

155

Overlopende posten

 

44

55

Uitgestelde belastingverplichtingen

 

174

168

Totaal langlopende verplichtingen

 

1.082

1.111

    

Totaal kortlopende verplichtingen

 

2.118

1.866

Totaal verplichtingen

 

3.200

2.977

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

6.552

6.286