Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar van 2016 NV Nederlandse Spoorwegen

 

eerste halfjaar

 

(in miljoenen euro's)

2016

2015

Resultaat over de verslagperiode

69

56

Aanpassingen voor:

  

Afschrijvingen

163

165

Bijzondere waardeverminderingen

-1

2

Overige mutaties

-5

-3

 

226

220

Mutatie werkkapitaal

216

175

 

442

395

Betaalde financieringslasten en betaalde winstbelasting

-22

-18

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

420

377

   

Ontvangen financieringsbaten

15

3

Dividend uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

29

20

Verwerving van (im)materiële vaste activa

-333

-305

Verwerving van vastgoedbeleggingen

-2

-2

Vervreemding van (im)materiële vaste activa

14

-

Ontvangsten/Betalingen voor overige beleggingen

30

-76

Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen

13

-

Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen

-26

-51

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten

-260

-411

   

Nettokasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten

160

-34

   

Aflossing van opgenomen leningen

-159

-1

Opname van langlopende leningen

195

-

Betaald dividend

-41

-48

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten

-5

-49

   

Netto-toename (-afname) geldmiddelen en kasequivalenten

155

-83

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari

671

775

Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

-

-

Geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni

826

692