Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening

De in de toelichting opgenomen bedragen zijn in miljoenen euro’s, tenzij anders is aangegeven.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

(in miljoenen euro's)

2015

2014

Stand per 1 januari

3.216

3.044

Resultaataandeel

118

180

Uitgekeerd dividend over voorgaande verslagperiode

-48

-

Overige mutaties

23

-8

Stand per 31 december

3.309

3.216