Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2015

 

(in miljoenen euro's)

2015

2014

 

Resultaat over de verslagperiode

118

180

 

Aanpassingen voor:

  
 

Winstbelasting

26

106

 

Resultaat uit investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode

-70

-40

11,13

Afschrijvingen

330

332

 

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

 

Nettofinancieringsresultaat

23

35

 

Mutatie voorzieningen

16

-202

 

Mutatie financiële vaste activa (inclusief latente belastingposities)

-100

-

 

Mutatie langlopende verplichtingen niet resulterend in kasstromen

75

118

 

Mutatie aan komende jaren toe te rekenen baten

151

-10

  

451

339

    
 

Mutatie voorraden

-19

-10

 

Mutatie debiteuren en overige vorderingen

-160

46

 

Mutatie kortlopende verplichtingen exclusief kredietinstellingen

79

-77

 

Mutaties werkkapitaal

-100

-41

    
 

Betaalde financieringslasten

-25

-30

 

Betaalde winstbelastingen

-3

-4

  

-28

-34

    
 

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten

441

444

    
 

Ontvangen financieringsbaten

9

13

14

Dividend uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

47

50

 

Vervreemding (verwerving) van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten (verworven) geldmiddelen

-

1

11, 13

Verwerving van (im)materiële vaste activa

-532

-401

12

Verwerving van vastgoedbeleggingen

-8

-35

 

Ontvangsten (betalingen) overige beleggingen

-47

8

 

Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen

-48

-33

 

Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen

58

17

11, 13

Vervreemding (im)materiële vaste activa en vastgoedobjecten

12

6

    
 

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten

-509

-374

    
 

Nettokasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten

-68

70

    
 

Ontvangsten uit leasebetalingen

-

-

 

Aflossing van opgenomen leningen

-57

-68

 

Opname langlopende leningen

58

4

 

Betaald dividend

-48

-

    
 

Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten

-47

-64

    
 

Netto-toename geldmiddelen en kasequivalenten

-115

6

 

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari

775

759

 

Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

11

10

 

Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december

671

775