Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(in miljoenen euro's)

Geplaatst kapitaal

Overige reserves

Ingehouden winsten

Totaal

Minderheids- belang

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2014

1.012

-14

2.046

3.044

-

3.044

       

Resultaat

  

180

180

-

180

Niet-gerealiseerde resultaten

 

-6

 

-6

-

-6

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

-6

180

174

-

174

       

Dividend aan aandeelhouders

  

-

-

-

-

Overig

  

-2

-2

 

-2

       

Herziene stand per 31 december 2014

1.012

-20

2.224

3.216

-

3.216

       

Resultaat

  

118

118

-

118

Niet-gerealiseerde resultaten

 

23

 

23

 

23

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

23

118

141

-

141

       

Dividend aan aandeelhouders

  

-48

-48

-

-48

Overig

 

-

 

-

 

-

       

Stand per 31 december 2015

1.012

3

2.294

3.309

-

3.309