Financieel rendement

Omschrijving

Het risico dat NS onvoldoende cashflow genereert om in de toekomst haar strategie te kunnen realiseren, doordat de omzet achterblijft en de kosten relatief sterker stijgen.

Toelichting

De omzetgroei staat onder druk. De verdiencapaciteit van NS Stations neemt de komende jaren af door het afstoten van vastgoed en het niet meer volledig zelf exploiteren van retail . NS Reizigers is voor de omzetgroei afhankelijk van de economie en uitbreiding van de capaciteit van de spoorweginfrastructuur. Tot slot loopt NS het risico dat nieuwe snelle busverbindingen tussen grote steden in binnen- en buitenland een negatief effect hebben op de omzetgroei. Wat betreft de kosten loopt NS het risico dat de lifecyclekosten van het materieel, door vernieuwing en uitbreiding van het park, in verhouding meer stijgen dan de opbrengsten. Daarnaast is er een risico dat IT-kosten harder stijgen dan beoogd, door onvoldoende bijsturing en prioritering op IT-aanvragen van de business.

Maatregelen

NS werkt aan een concessiemanagementmodel voor de exploitatie van retail, waardoor de focus meer verschuift naar verhuur van retaillocaties met strikte contractuele concessieafspraken, waarmee invloed wordt uitgeoefend op het productaanbod en de kwaliteit. Door goede verhuurmogelijkheden, gecombineerd met lagere exploitatielasten, verwachten we de resultaatimpact te beperken. NS werkt intensief samen met het ministerie van IenM en ProRail om de infrastructuur te laten aansluiten op de beoogde groei in dienstregelingskilometers en daarmee verhoging van de omzet te realiseren. Om de kosten te beheersen, werken we aan een verbeterde besturing met procesmanagement en herinrichting van Service & Operations. Lean wordt breed ingebed in de organisatie, wat moet leiden tot excellente processen en betere financiële resultaten. Bij NedTrain is een traject gestart om de productiviteit van uitvoerend personeel met 25% te verbeteren en de materiaalkosten te verlagen.

Trend beheersing

Met de uitwerking van het programma TOP Finance hebben we een stap gemaakt in standaardisatie van financiële processen, waardoor een efficiëntere en effectievere finance organisatie ontstaat. Daarnaast hebben we zoals gezegd extra maatregelen genomen voor het verhogen van de opbrengsten en verlagen van kosten. Deze maatregelen dienen grotendeels nog gerealiseerd te worden. Dit monitoren we actief. De beheersing is vooralsnog gelijk gebleven.

Restrisico

Het huidige risicoprofiel sluit nog niet aan op het gewenste risicoprofiel. De effecten van de aanvullende maatregelen worden kritisch gevolgd. Indien nodig zullen er extra maatregelen komen om binnen het gewenste risicoprofiel te komen.