Toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking

Vrij erop uit kunnen gaan is een groot goed voor iedereen in Nederland, ook voor mensen met een beperking. NS werkte in 2015 samen met belangenorganisaties en het ministerie van IenM aan het toegankelijker maken van het reizen per trein en het vergroten van het reisgemak voor reizigers met een beperking.

Verbeteringen in assistentieverlening

NS heeft in 2015 de assistentieverlening verbeterd. Vanaf 5 januari 2015 hebben we de aanmeldtijd voor assistentieverlening op alle stations met NS-assistentie teruggebracht van 3 naar 1 uur. Inmiddels boekt ruim 30% van de reizigers die assistentie aanvragen de reis korter dan drie uur voor vertrek. Andere Europese landen hebben belangstelling getoond voor deze verkorting en de processen die dit mogelijk maken. Daarnaast hebben we het aantal stations met assistentieverlening uitgebreid.
In 2015 heeft NS overeenstemming bereikt met IenM over verdere verbetering van de toegankelijkheid. NS gaat bijvoorbeeld een app en een nieuw boekingssysteem voor assistentieverlening ontwikkelen, zodat reizigers onderweg via hun smartphone assistentie kunnen regelen. Ook kunnen ze een beroep doen op hulp als de reis anders verloopt dan gepland. Deze maatregelen komen in plaats van het plan om de aanmeldtijd voor assistentie te verkorten naar 15 minuten op 7 grote stations. Klanten met een beperking gaven in klantonderzoek aan dat ze weinig behoefte hebben aan deze service. Daarnaast investeert NS de komende tien jaar in uitbreiding van de assistentieverlening, onder meer met assistentieverlening op 45 extra stations. Ook onderzoeken we of het mogelijk is assistentieservice uit te breiden door klanten die met assistentie reizen bij aankomst te begeleiden naar de eerstvolgende OV halte/perron.

Aanpassing van treinen

In 2015 lag de focus op de voorbereiding van de inbouw van schuiftreden in de Sprinter Light Train en nieuwe treinen. Door deze schuiftrede kunnen rolstoelgebruikers op termijn in het merendeel van de trein-/perronsituaties zelfstandig in- en uitstappen. ProRail maakt hiervoor de stations toegankelijk en brengt de perrons op de juiste hoogte en afstand ten opzichte van het spoor. De eerste nieuwe Sprinters met een schuiftrede worden naar verwachting vanaf 2017 ingezet. Daarnaast heeft NS in de aanbesteding van de nieuwe generatie Intercity’s specificaties opgenomen voor het realiseren van zelfstandige toegankelijkheid. De voorbereiding van de modernisering van de VIRM is in 2015 gestart.
In 2015 zijn de eerste onderzoeken naar reisinformatie over toegankelijk reizen gestart. Vanaf het moment dat een substantieel deel van de treinen is voorzien van een schuiftrede gaat NS in samenwerking met ProRail reizigers informeren met welke treinen en vanaf welke stations zij zelfstandig kunnen reizen. Zo kunnen zij hun reis beter voorbereiden.
Afgelopen jaar is 10% van alle zitplaatsen in de treinen gemarkeerd als ‘priority seat’. Dit is eerder dan gepland. De zitplaatsen zijn voor mensen met een loop- of stabeperking zoals zwangere vrouwen, ouderen en mindervalide reizigers.

Beleidsmaatregelen

NS heeft in 2015 samen met ProRail het ‘Actualisatierapport Toegankelijkheid’ opgesteld. In dit rapport herijken ProRail en NS de lopende toegankelijkheidsmaatregelen en presenteren zij nieuwe maatregelen. Zo onderzoeken we het komende jaar de mogelijkheid om informatie te geven over de uitstapzijde van de trein. Dat is belangrijk voor mensen met een visuele beperking.