Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid richt zich op de persoonlijke arbeidsomstandigheden van NS-medewerkers op hun eigen werkplek. Belangrijkste doel is het voorkomen van arbeidsongevallen en uitval door ziekte als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden. In 2015 stond het ontwikkelen van een uniforme NS-aanpak centraal. Deze aanpak is voorzien van kpi’s waarmee we de meest kritische werkprocessen kunnen meten en het effect van verbetermaatregelen kunnen volgen. De kpi’s geven invulling aan de ‘arbo-ontwikkelparagraaf’ die in overleg met de vakbonden is afgesproken. Partijen hebben hierover regelmatig nader overleg.

Lost Time Injury Frequency rate

Om de ontwikkeling van arbeidsongevallen met meer dan 24 uur werkverzuim te kunnen volgen, worden deze uitgedrukt in een frequentiegetal (Lost Time Injury Frequency rate, LTIF). Dit getal geeft het aantal verzuimongevallen per 1 miljoen gewerkte uren weer. Deze score betreft alle fysieke arbeidsongevallen die plaatsvinden als gevolg van het uitvoeren van de werkzaamheden. De LTIF van NS is in 2015 gedaald ten opzichte van 2014 (0,9 tegenover 2,4 in 2014). Deze daling is onder meer het resultaat van meer managementaandacht rond inzetbaarheid na een ongeval en van een betere registratie van ongevallen en verzuim.

Chroom-6

In oude verflagen en onderdelen van sommige treinen is in juni van dit jaar de schadelijke stof Chroom-6 aangetroffen. NS heeft toen direct medewerkers, de ondernemingsraad, de inspectie en vakbonden geïnformeerd. Risicovormende werkzaamheden zijn opgeschort en er kwam een onderzoek. De veiligheidsvoorschriften zorgen ervoor dat de risico’s op blootstelling worden geminimaliseerd en niet boven de norm uitkomen. Daarnaast zijn verbetermaatregelen genomen, zoals modernere stofkappen en nieuwe werkwijzen. Verder is het Programma Chroom-6 opgezet om alle aspecten uit het verleden tegen licht te houden en medewerkers te betrekken.